Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

1.derece arkeolojik sit alanı yapılaşma koşulları!

Sit alanları, korunması gerekli alanlar oluyor. Peki 1. derece arkeolojik sit nedir? 1.derece arkeolojik sit alanı yapılaşma koşulları nelerdir?


Sit alanları, korunması gerekli alanlar oluyor. Bu alanlar özellik ve türlerine göre çeşitlere ayrılıyor. Sit alanlarından olan arkeolojik sitler de kendi içlerinde derecelere ayrılıyor.


Arkeolojik sit alanları; İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanları oluyor.


Arkeolojik sit alanları; 1. derece arkeolojik sit, 2. derece arkeolojik sit, 3. derece arkeolojik sit ve kentsel arkeolojik sitler olmak üzere dört farklı kategoride karşımıza çıkıyor. 


Peki 1. derece arkeolojik sit nedir? 1.derece arkeolojik sit alanı yapılaşma koşulları nelerdir?


1. Derece Arkeolojik Sit Alanları: 

Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.


658 sayılı ve 05.11.1999 tarihli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu; Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak;


a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,


b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,


c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,


ç) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,


d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine,


e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,


f) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, karar verdi.  

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com