Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

3 ildeki arazinin imar planı değiştirildi!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, Amasya ve Sivas'ta bulunan bazı arazilerde imar planı değişikliklerini onayladı..


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, Amasya ve Sivas'ta bulunan bazı arazilerde imar planı değişikliklerini onayladı. Kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tebliğlerine göre, Ankara/Gölbaşı ilçesi Balıkpınar mahallesinde çevre düzeni planı değişikliği, Merzifon Kümbethatun mahallesinde nazım imar planı değişikliği ve Sivas Merkez ilçesi çevre düzeni planı değişikliği ÖYK tarafından onayladı.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih : 28/12/2016 Karar No : 2016/113 Konu : imar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.11.2016 tarihli ve 7728 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 01.06,2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Balhkpmar Mahallesi sınırlan içerisinde yer alan 569 ve 570 no.lu parsellerin imar uygulaması görmesi sonucu oluşan planlama alanına ilişkin “Gelişme Konut Alanı (Emsal:0.20, Yençok: 6.50 metre)”, “Ticaret Alanı (Emsal: 1.00, Yençok: 12.50 metre)”, “İlköğretim Tesisleri Alanı (Emsal:0.60, Yençok: Serbest)”, “Ortaöğretim Tesisleri Alanı (Emsal:0.60, Yençok: Serbest)”, “Anaokulu Alanı (Emsal:0.60, Yençok: Serbest)”, “Sağlık Tesisleri Alanı (Emsal:0.60, Yençok: Serbest)”, “Dini Tesis Alanı (Emsal:0.60, Yençok: Serbest)”, “Belediye Hizmet Alanı (Emsal:0.60, Yençok: Serbest)”, “Kentsel Spor Alanı (Emsal:0.60, Yençok: Serbest)”, “LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu (Emsal:0.30, Yençok: 6,50 metre)”, “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Emsal:0,60, Yençok: Serbest)”, “Trafo Alanı”, “Park”, “Çocuk Bahçesi” ve “Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 Ölçekli Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar verilmiştir.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih : 28/12/2016 Karar No : 2016/114 Konu : İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.11.2016 tarihli ve 7729 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 06.07.2015 tarihli ve 2015/59 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alman, mülkiyeti Maliye Hâzinesi adına kayıtlı, Amasya ili, Merzifon ilçesi, Kümbethatun Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1.885,00 m2 yüzölçümlü, 575 ada, 2 no.lu parsele yönelik Ticaret Alanı (Emsal: 0,50 ; Yençok: 6,50 m) ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih : 28/12/2016

Karar No : 2016/115

Konu : İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12.12.2016 tarihli ve 8100 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. adına kayıtlı Sivas ili, Merkez ilçesi, Yapı Mahallesi, 374 ada 22, 24, 26, 27 ve 377 ada 25 ve 26 parsellere ilişkin “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:0,60, Yençok: Serbest), Ticaret-Turizm Alanı (E: 1.00, Yençok: Serbest), Özel Sağlık Tesisi Alanı (E:1.00, Yençok: Serbest), Rekreasyon Alanı, Park ve Yol” kullanım kararlarını getiren 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.