Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

5 soruda konut devlet desteği!

Konut devlet desteği yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, konut devlet desteği koşulları nelerdir? İşte 5 soruda konut devlet desteği..


Konut devlet desteği, 3/6/2011 ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Konut hesabı ve devlet katkısına dair yönetmelik gereğince yapılacak. Yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.


Peki, konut devlet desteği koşulları nelerdir? Konut devlet desteği kimlere verilir? Konut devlet desteği ne kadar verilir?


1. Konut devlet desteği nedir?

Tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurtiçinde ilk ve tek konut satın alımlarına devlet belli oranlarda ve belli miktarlarda destek oluyor. Bu destek aşağıda sıralanan konutlar için verilebiliyor:

a) Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar.

b) Kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar.

c) Konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar.


Ancak;

a) Yukarıdaki nitelikleri taşımayan konutlara,

b) Devre mülklere devlet katkısı ödemesi yapılmıyor.

c) Katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara Devlet katkısı ödemesi yapılmıyor.


2. Konut devlet desteği kimlere verilir?

Katılımcının devlet katkısına hak kazanabilmesi için;

a) Türk vatandaşı olması,

b) 7/4/2015 tarihi itibariyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,

c) Konut edinim tarihine kadar asgari üç yıl boyunca konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,

ç) Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7/4/2015 tarihinden itibaren başka bir konut edinmemiş olması,

d) Konut edinim tarihini müteahip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının bulundurduğu bankaya başvurması, gerekir.


3. Konut devlet desteği nasıl hesaplanır?

Devlet katkısı, katılımcı tarafından konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15'idir. Ancak ödenecek tutar 13 bin TL'yi geçemez.

b) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 48 ile 59 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 18'idir. Ancak, ödenecek tutar 14 bin TL'yi geçemez.

c) Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 15 bin TL'yi geçemez.


4. Konut hesabı nasıl açılır?

Konut hesabı, bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılım fonu hesabı olarak açılıyor. Konut hesabı ortak hesap olarak açılamıyor.


Konut hesabı açılışında katılımcı ile banka arasında sözleşme ve gerektiğinde ürünün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenleniyor.


Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramıyor. Konut hesabı katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamıyor.


Konut hesabının açıldığı tarihte tammı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı ve yapı kullanma izni belgesini haiz müstakil tapu sahipleri adına konut hesabı açılamıyor.


Banka yukarıda belirtilen hususlar kapsamında başvuru sahibinin konut hesabı açılmasına engel bir durumunun bulunmadığını Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden tespit eder.


Onsekiz yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından konut hesabı açılabiliyor.


Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere açılış tarihinde üst sınırı aşan bir tutar yatırılabiliyor. Bu tutar 30 bin Türk Lirasını geçemiyor.


5. Konut devlet desteği nasıl ve ne zaman ödenir?

Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine konut hesabının bulunduğu banka aracılığıyla ödenir.


Katılımcı konut edinim tarihinden itibaren altı ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya müracaat eder. Banka, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden katılımcı bilgilerin kontrolünü sağlar. Banka, kat irtifakı tapusu olan konutlat ve konut nitelikli müstakil taşınmazlar için yapı kullanma izin belgesinin olup olmadığını Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden sorgular. Konutun yapı kullanma izin belgesinin bulunması ancak Kimlik Paylaşımı Sistemi üerinde bu bilginin bulunmaması halinde katılımcı kat irtifakına konu olan konut veya müstakil tapulu konut için yapı kullanma izin belgesinin bir örneğini bankaya verir.


Banka ay içerisinde yapılan Devlet katkısı ödeme başvurularını kontrol eder ve takip eden ayın ilk on işgünü içerisinde Bakanlık tarafından hazırlanan form çerçevesinde tek liste halinde Bakanlığa iletir. Bakanlık söz konusu bilgileri bankalardan elektronik ortamda da istemeye yetkilidir.


Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden on işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısının konut hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar. Bakanlıkça yapılacak ödemelerde konut hesabının bulunduğu bankanın kayıtlatı ve ilgili kuruluşların sağladığı bilgiler esas alınır.


Banka, Devlet katkısını en geç Bakanlıkça aktarılmasını takip eden işgünü kendi nezdindeki hak sahibinin hesabına aktarır veya hak sahibinin kullanıma hazır hale getirir.


Katılımcıya sadece tek konut hesabı için Devlet katkısı ödenir. Birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve katılımcının Devlet katkısı için başvurduğu ilk hesaba Devlet katkısı ödenir. İlk konut hesabı için yapılan Devlet katkısı ödemesi azami tutara ulaşmamış dahi olsa diğer konut hesaplarına herhangi bir ödeme yapılmaz.


Hak sahiplerinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından konut hesabının bulunduğu banka sorumludur. Banka hak sahipliğinin tespitinde hak sahibi tarafından verilen beyanlar, ilgili kuruluşların sağladığı bilgiler ile kendi nezdindeki bilgileri kullanır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com