Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

6745 Sayılı Kanunun 69. maddesi hakkında duyuru!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı , 6745 Sayılı Kanunun 69. maddesi hakkında duyuru yayımladı. İşte 6745 Sayılı Kanunun 69. maddesi hakkında duyuru..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı , 6745 Sayılı Kanunun 69. maddesi hakkında duyuru yayımladı. Bölge Müdürlüklerine bağlı tüm tapu müdürlüklerine gönderilen duyuru şu şekilde;


Sayı :23294678-010.07.02-E.2056331 

Konu :6745 Sayılı Kanunun 69. Maddesi


DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07/09/2016 Tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete.

İlgi Resmi Gazetede yayımlanan 20/08/2016 tarihli ve 6745 sayılı "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Kurumumuzu ilgilendiren hususları aşağıda açıklanmıştır.

 

Kanunun 69 uncu maddesinde; "MADDE 69- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına "Ayrıca, 26/4/2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de bu maddeye göre değerlendirilir." cümlesi ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı

GEÇİCİ MADDE 4- (1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,

c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi, verilir.


(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.


(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.


(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate alınmaz.


(5) Bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilir.


(6) Bu maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." şeklinde düzenleme yapılmıştır.


Bu düzenlemeler ile; 6292 sayılı Kanun kapsamında satışa ilişkin olarak, süresi içinde başvurmayan, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyen ya da taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyen hak sahiplerine başvuru ve ödemeler için altı aylık ek süreler verilmiştir. Ayrıca, 6292 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verileceği ve daha önce yapılan başvuruların da geçerli kabul edileceği belirtilmiştir. Geçici 4 üncü maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu yönündeki hüküm de maddede yer almıştır.


26/4/2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerlerin de bu maddeye (12. madde) göre değerlendirileceği 6292 sayılı Kanunun 12 inci maddesine eklenen fıkra ile düzenlenmiştir.