Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

77 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 77 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 77 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.


HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 77)


Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulamasına yönelik düzenlemelere ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.


(2) Tebliğ, 492 sayılı Kanun ve Kanuna bağlı tarifeler ile 6361 sayılı Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı

Kanunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.


Yasal Düzenlemeler

MADDE 2- (1) 6728 sayılı Kanunda yer alan Harçlar Kanunu uygulamasına yönelik

düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

“MADDE 30- 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kâğıtlarla ilgili

nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için harç tahsil olunur.”

MADDE 31- 492 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin başlığı “Çeşitli işlemlerde harç:”

şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve

kâğıtların değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename ve kâğıtlar artan

miktar üzerinden aynı nispette harca tabidir.”

MADDE 32- 492 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Şirketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde, kiralanan taşınmazın

finansal kiralama sözleşmesinin süresi sonunda kiracıya devri.”

MADDE 33- 492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasına “şirketlerin kuruluş,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay

devri,” ibaresi, “bankalar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “finansman şirketleri,” ibaresi

eklenmiş ve fıkrada yer alan “Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri”

ibaresinden sonra gelen parantez içi hüküm “(Bu kooperatifler tarafından bankalardan

kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma

Anonim Şirketi tarafından verilecek kefaletler dahil)” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden her türlü varlık ve hakların; devri,

alımı, satımı, kiralanması, vekaleten yönetimi, kira sertifikası ihracı amacıyla bir ortak

girişime ortak olunması, iş sahibi sıfatıyla bir eser veya işin yaptırılması ve bu iş veya eserin

kiralanması veya satılması ile bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve

benzeri işlemler, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

c) Dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım

Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında

düzenlenen kâğıtlar, münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik 

2

gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, belge

kapsamında sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler,

taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar ile söz konusu yatırımlara yönelik

danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu

Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik

şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına

ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek

teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile

tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu

Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler ile

17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat

alımına yönelik olarak yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari

teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin

bedelsiz ihracatına ilişkin yapılan işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla

yapılan işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve

onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan

müstesnadır.

Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna

girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin

işlemler bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

MADDE 34- 492 sayılı Kanunun 132 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin “C)Ticaret sicili harçları:” başlıklı bölümünde

yazılı ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlar, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları

veyahut ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir. Bu suretle tahsil

olunan bir aya ait harçlar şekil, içerik ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenen bir

bildirim ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran odanın muhtasar yönünden

bağlı olduğu vergi dairesine, izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar bildirilip ödenir.

Tahsil edilen harçların ilgili vergi dairesine süresinde ödenmemesi durumunda, harç ilgili

odadan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Süresinde vergi dairesine beyan edilmeyen tutarlar

hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. İşlemden doğan harçları

tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü görevlileri ve ilgili odalar harcın

ödenmesinden mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludur.”

MADDE 36- 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları”

başlıklı bölümünün “III-Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (a)

bendinde yer alan “Tahkim yargılamasında bu bende göre hesaplanan harç yüzde elli

oranında uygulanır.” cümlesi “Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç

alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37- 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı Tarifenin “II- Maktu harçlar:” başlıklı

bölümünün;

a) (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Vekaletnamelerde beher imza için 12,40 TL.”

b) (4) numaralı fıkrasının başlığı “4. Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan

tasdikler hariç):” şeklinde değiştirilmiştir.

3

MADDE 38- 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı

bölümünün (7) numaralı fıkrasına aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

“(Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde

elli oranında uygulanır.)”

MADDE 74- 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve

Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin

kâğıtlar, finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında

düzenlenen sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga

vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu

gayrimenkullerin kiralayanlar tarafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç)

harçtan müstesnadır.”

492 Sayılı Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler

MADDE 3- (1) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde yapılan

değişiklikle, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva eden kâğıtların her bir nüshasından

noter harcı tahsil edilmesi uygulamasına son verilmiştir. Söz konusu nispi harca tabi

kağıtların birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi durumunda, sadece tek nüsha üzerinden

kağıtta yer alan imza sayısına göre nispi noter harcı alınacaktır.

(2) Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nev’i senet, sözleşme ve

kağıtların değiştirilmesi halinde, daha önce bir işlem yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın,

değişikliğe ilişkin kağıdın ihtiva ettiği değer üzerinden noter harcı alınmaktaydı. 6728 sayılı

Kanunla Harçlar Kanununun 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle, noterde işlem gören söz

konusu kağıtların değiştirilmesine ilişkin kağıtlardan, sadece artan tutar üzerinden noter harcı

alınacaktır.

(3) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (p) bendinde yapılan

düzenleme ile konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda konutun kiralama

süresi sonunda kiracıya devrine ilişkin tapu harcı istisnası uygulamasının kapsamı

genişletilmiştir. Böylelikle, 6361 sayılı Kanun kapsamında yer alan finansal kiralamaya konu

her türlü taşınmazın kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde kiralayandan ve kiracıdan tapu

harcı alınmayacaktır.

(4) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde yapılan

değişiklikler sonucunda;

a) Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri nedeniyle yapılacak

işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

b) Kredi Garanti Fonunun, bankaların yanı sıra banka dışı kuruluşlardan da

(TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları ve benzeri) temin edilecek kamusal destekler ve

mali yardımlar için vereceği kefaletler nedeniyle yapılacak işlemler harçtan istisna olacaktır.

c) Finansman şirketlerince kullandırılan kredilere, bunların teminatlarına ve geri

ödenmelerine ilişkin işlemlere (yargı harçları hariç) harç istisnası uygulanacaktır.

ç) Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde, sahipliğe dayalı kira

sertifikalarının yanı sıra yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa,

eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine ilişkin işlemler ile bu işlemlere bağlı

olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler harçlardan istisna olacaktır.

d) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında;

- Belgede yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi

yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar,

- Münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi

hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar, 

4

- Sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler,

taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar,

- Söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin

düzenlenen kâğıtlar

ile ilgili işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

e) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik

şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına

ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler harçtan istisna olacaktır.

f) Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve ortayüksek

teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile

tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemlere harç

istisnası uygulanacaktır.

g) Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler

ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat

alımına yönelik olarak yapılan işlemler harçtan istisna olacaktır.

ğ) Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari

teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin

bedelsiz ihracatına ilişkin yapılan işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan

işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

h) Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım

ve onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler harçtan istisna olacaktır.

ı) Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna

girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara

ilişkin işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

Ticaret Sicili Harçlarının Odalarca Tahsil Edilmesi

MADDE 4- (1) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 132 nci maddesinde yapılan

değişiklik uyarınca, 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yer alan ticaret sicili harçları,

ticaret sicil müdürlüğünün kurulduğu; ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları, oda

bulunmayan veya sicil işlemlerinin yürütülebilmesi için yeterli teşkilatı bulunmayan veyahut

teşkilatı sonradan yetersiz hale gelen odaların bulunduğu yerlerde, Gümrük ve Ticaret

Bakanlığınca belirlenen oda tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilebilecektir.

(2) Odalar tarafından tahsil olunan bir aya ait harçlar, bir örneği ekte yer alan “Ticaret

Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim” ile ticaret sicili müdürlüğünü bünyesinde bulunduran

odanın muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, takip eden ayın on beşinci günü

akşamına kadar bildirilip ödenecektir.

(3) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza

verdiği yetkiye istinaden, ticaret sicili harçlarını tahsil eden odalara, “Ticaret Sicili Harçlarına

İlişkin Bildirim”i 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 340 ve

3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 346 Sıra No.lu Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda

gönderme zorunluluğu getirilmiştir. “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim”in süresinde

elektronik ortamda gönderilmemesi durumunda Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci

maddesi gereği özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

(4) “Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim”i, mevcut şifresi bulunan odaların daha

önce beyannamelerin elektronik ortamda gönderilebilmesi için kendilerine verilmiş olan

kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile mevcut şifresi bulunmayan odaların ise muhtasar 

5

yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda kendilerine verilecek

olan kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

(5) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemleri nedeniyle tahsil

edilen harçlar da söz konusu bildirime dahil edilecektir.

(6) Harç bildiriminin süresi içinde verilmemesi durumunda sözü edilen odalar

hakkında 213 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

(7) Ticaret Sicili Harçlarına İlişkin Bildirim ile bildirilen harcın süresinde ödenmemesi

halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre

harcın söz konusu odalardan takip ve tahsili sağlanacaktır.

(8) Ticaret sicili harçlarını tamamen almadan işlem yapan ticaret sicili müdürlüğü

görevlileri ve harcın tahsiline yetkili odalar, harcın ödenmesinden mükelleflerle birlikte

müteselsilen sorumludur.

(9) Bu maddenin bir ila sekizinci fıkralarına göre yapılacak uygulama, il ve ilçeler

itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir. Bu ilan yapılıncaya kadar ticaret

sicili harçlarının ilgili vergi dairelerince tahsil edilmesine devam edilecektir.

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yapılan Değişiklikler

MADDE 5- (1) Tahkim davalarında nispi karar ve ilam harcı 2014 yılından itibaren %

50 oranında uygulanmakta iken, 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı

tarifede yapılan düzenleme neticesinde tahkim yargılamasında nispi karar ve ilam harcı

alınmayacaktır.

(2) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifede yapılan

düzenlemeler sonucunda;

- Genel ve özel vekaletnamelerden farklı tutarlarda noter harcı alınması uygulaması

kaldırılmış olup, vekaletnamelerin tamamından aynı tutarda noter harcı alınacaktır.

- Sermaye şirketleri dahil ticari işletmelerin kuruluş aşamasındaki defter tasdiki

işlemleri noter harçlarının konusu dışına çıkarılmış olup, gerek ticaret sicil müdürlüklerinde

gerekse noterliklerde yapılan söz konusu defter tasdiki işlemlerinden harç alınmayacaktır.

(3) Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün

7 numaralı fıkrası gereğince ipotek tesisinde;

a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 4,55),

b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya

teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 4,55),

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı

üzerinden (Binde 2,27)

oranında tapu harcı alınmaktadır. 6728 sayılı Kanunla söz konusu fıkraya “(Tacirler

arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında

uygulanır.)” hükmü eklenmiştir. Söz konusu hüküm gereğince, tacirlerin kendi aralarında

yaptıkları ipotek tesis işlemlerinde tapu harcı % 50 oranında uygulanacaktır. Bu indirimin

uygulanabilmesi için, tapuda işlem esnasında tarafların tacir olduğunun ticaret sicil kaydı ile

ipotek tesisinin ticari bir işlemden kaynaklandığının da fatura, sözleşme, irsaliye, senet ve

benzeri belgelerle tevsiki gerekmektedir. Lehine ipotek tesis edilenin tacir olması ve işlemin

tacirin ticari faaliyetine ilişkin olması kaydıyla, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde

tacir lehine ipotek tesis işlemlerinde de indirimli harç oranı uygulanacaktır.


6361 Sayılı Kanunun 37 nci Maddesinde Yapılan Değişiklik

MADDE 6- (1) 6361 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (d) bendinde, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama

şirketleri kiralayan olarak tanımlanmıştır.(2) 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6361 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde

yapılan düzenleme öncesinde, sadece finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin

devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlarla ilgili

yapılacak işlemler harçtan müstesna tutulmakta, finansal kiralama konusu malların kiralayan

konumundaki finansal kiralama şirketlerince tedarikine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarla

ilgili işlemlerden harç alınmaktaydı.


(3) Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal

kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına

ilişkin kağıtlarla ilgili işlemler de istisna kapsamına alınmış olup, söz konusu işlemler

nedeniyle harç alınmayacaktır. Ancak, finansal kiralama konusu taşınmazların kiralayanlar

tarafından tedarikçilerden devralınmasına ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden tapu harcı

aranılacaktır.


Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.