Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Adana Yüreğir'de 38.8 milyon TL'ye satılık 12 arsa!

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 38.8 milyon TL'ye 12 arsa satılıyor..


Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Yüreğir İlçesi'ne bağlı Seyhan Mahallesi'nde yer alan 12 arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 38 milyon 887 bin 66 lira olarak belirlenen arsalar için ihale 30 Kasım'da yapılacak.

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


Adana Yüreğir


1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların  Adana  Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satışı “ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği” hükümlerine göre “Kapalı Teklif” usulü ile ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonunda 30.11.2017 tarihinde ve yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

 


2 - İhaleye katılacak olanlar, taşınmaz malların “Satış Şartnamesini” ASKİ Genel Müdürlüğü, Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde ihale saatine kadar bedelsiz alabilirler.

 


3 - İhaleye katılabilmek için ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıdaki listede yazılı geçici teminat bedelini ihale saatinden önce ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya Vakıflar Bankası Adana Şubesi TR150001500158007265622779 ASKİ Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması veya bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

 


4 - İhaleye katılacak tüzel kişiler İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ve (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış) halen faaliyette bulunduğuna dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekâletnameyi, Özel kişiler adına ihaleye katılacak kişiler özel kişiyi temsil ettiğine dair noterden tasdikli vekâletnameyi vermeleri şarttır.

 


5 - İsteklilerin ihale saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatını yatırmış olduğuna dair makbuzu veya teminat mektubunu, satış şartnamesini, tasdikli ikametgâh ilmühaberi (2017 yılına ait olacak), nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi kimlik fotokopisi evrakları ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare veya komisyon sorumlu değildir.

 


6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günü olmalıdır.

 


7 - İhalenin onaylanmasına istinaden oluşacak satış bedeli ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya ASKİ Genel Müdürlüğü banka hesaplarına tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde peşin veya Müşteri, taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; süresiz kesin teminat mektubu sözleşme düzenlemek suretiyle ihale bedelinin dörtte birini peşin, kalanını sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk 5 ay içerisinde eşit taksitler halinde yatırılacaktır.

 


8 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa (Ceza ve Yasaklamalar ile ilgili hükümler hariç.) tabi olmayıp, ihale ASKİ İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.