Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

ADÜAŞ 4 ildeki 7 gayrimenkulü satıyor!

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (ADÜAŞ) tarafından 4 ildeki 7 gayrimenkul satılıyor..


Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Bursa, İzmir, Konya ve Zonguldak'taki 7 gayrimenkulü özelleştiriyor. Bursa'daki gayrimenkullerin özelleştirme ihalesi 2 Mayıs'ta, İzmir'deki gayrimenkullerin ihalesi 3 Mayıs'ta, Konya'daki gayrimenkullerin özelleştirme ihalesi 4 Mayıs'ta ve Zonguldak'taki gayrimenkullerin ihalesi 8 Mayıs'ta gerçekleşecek.  


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, “Satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.


ADÜAŞ 4 ildeki 7 gayrimenkulü satıyor!


1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.


2 - İhale konusu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir.7. sırada yer alan taşınmazların tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.


3 - İhale konusu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


4 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası  Ankara  Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR 8200 0120 0939 6000 1026 0124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Taşınmaz, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.


5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


6 - ADÜAŞ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden önce duyurulacaktır.


7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.


8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.


9 -  İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.