Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aidat borcunu ödemeyen kiracıya ihtarname!

Apartman ve konut sitelerinde sakinler tarafından ödenmesi gereken aidat, sunulan hizmetler karşılığında alınıyor. İşte aidat borcunu ödemeyen kiracıya ihtarname..


Apartman ve konut sitelerinde sakinler tarafından ödenmesi gereken aidat, sunulan hizmetler karşılığında alınıyor. Aidat bedeli, kat malikleri toplantısında belirlenebiliyor.


Taşınmazda kiracı olması halinde, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini kiracılar ödemekle yükümlü oluyor. 


Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince mal sahibi; gider ve avans borcu ile gecikme tazminatından, kiracısı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu oluyor. Aidat ödemeyen kiracıya ihtarname de gönderilebiliyor.


Aidat ödemeyen kiracıya gönderilecek ihtarname


.................. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı


A Ç I K L A M A :

1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Kira sözleşmesi 4 yıllık olup bu dönemin aylık kirası 2 000 -TL’dır.


2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir Bugün itibarıyla Temmuz 20... ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunmaktadır.


3- Sözleşmenin özel şartlar bölümünde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan 10 000 -TL ödemeniz gerekmektedir.


Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde 10 000 -TL muaccel kira borcunuzu 01 07 20... tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.


Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com