Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Aile konutu şerhi dilekçe örneği

Aile konutu şerhi nedir?, Aile konutu şerhi ne demektir?, Aile konutu şerhi dilekçesi nasıl yazılır?, Aile konutu şerhi dilekçesi örneği var mıdır?, Aile konutu şerhi nasıl konur? İşte cevaplar...Aile konutu şerhi dilekçe örneği

Aile konutu şerhi dilekçe örneği 2014!


Aile konutu şerhi davasına bakmakla aile mahkemesi görevlidir. (4787 S. K. m. 4, 2. HD. 2003/13150 E. 2003/14945 K.)


Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. (4721 S.K. m. 194)


Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. (4721 S.K. m. 194)


Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. (4721 S.K. m. 194)


Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur. (4721 S.K. m. 194)


Danıştay 10. Dairesi’nin 13/06/2011 tarih ve 2010/11873 E. sayılı kararı ile Tapu Sicil Tüzüğü’nün 57. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 11/06/2002 tarih ve 2002/7 sayılı genelgenin “Aile Konutu Şerhi” başlıklı bölümünün 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yargısal süreç sonucunda mahkeme tarafından aksi yönde bir karar verilinceye kadar, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’nın, 16.08.2011 tarih ve Aile Konutu Şerhi Hakkında Genelge isimli genelgesi gereğince, malik olmayan eşin talebi ile aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı aranılması gerekmektedir.


Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:


a) Mahkemenin adı.


b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.


c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.


ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.


d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.


e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.


f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.


g) Dayanılan hukuki sebepler.


ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.


h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.


(a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.Aile konutu şerhi dilekçe örneği


AİLE KONUTU ŞERHİ 


KOYDURMAK İSTEYEN : Adı Soyadı (T.C. kimlik numarası)

ADRESİ                             : ..... 

KONU                               : Aile konutu şerhi konulması talebinden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR : 


1. Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz eşim ... ... adına kayıtlıdır.Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız.Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız.Aile konutu olarak özgülenmiştir.


2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını istiyorum.


NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.Saygılarımla.


Ad Soyad                  İmza


EK : Nüfus kayıt örneği