Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Alaçam'da 3.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Alaçam Belediyesi, Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanında kalan Yenicami Mahallesi Uluçay Caddesi üzerindeki arsadaki hissesini satıyor..


Alaçam Belediyesi, Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanında kalan Yenicami Mahallesi Uluçay Caddesi üzerindeki arsadaki belediye hissesini ihale ile satıyor.


Toplam muhammen bedeli 3 milyon 204 bin 296 TL olarak belirlenen arsa için ihale 5 Nisan'da gerçekleşecek.


ARSA SATILACAKTIR


Alaçam Belediye Başkanlığından:


İlçemiz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ‘Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanında’ kalan, Yenicami mahallesi Uluçay caddesi üzerinde, 637 ada 2 nolu parselde kayıtlı arsanın 3.769,76 m2’lik Belediye hissesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satılacaktır.


İhale 5 Nisan 2018 Perşembe günü Saat 14.00’de Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) Alaçam Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Satışı yapılacak taşınmazın tahmini bedeli 3.204.296,00 TL olup, Geçici teminatı 96.128,88 TL’dır. Şartname İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İhaleye iştirak edecek şahısların;


A) İç Zarfa konulacak belgeler;


1. Teklif Mektubu,


B) Dış Zarfa konulacak belgeler;


1. İç Zarf,


2. Geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu (2886 sayılı Yasaya uygun olarak düzenlenmiş ve LİMİT İÇİ OLACAKTIR)


3. Kanuni İkametgahını gösterir belge;


4. Vekaleten başvurularda vekaletname,


5. Nüfus Cüzdanı Örneği


İhaleye iştirak edecek tüzel kişiliklerin;


A) İç Zarfa konulacak belgeler;


1. Teklif Mektubu,


B) Dış Zarfa konulacak belgeler;


1. İç Zarf,


2. Geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu (2886 sayılı Yasaya uygun olarak düzenlenmiş ve LİMİT İÇİ OLACAKTIR)


3. 2018 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,


4. Vekaleten başvurularda vekaletname,


5. 2886 sayılı Yasaya göre, İştirakçilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve SGK Müdürlüğünden alacakları borcu olmadığına dair belge;


6. Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını


İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte 05.04.2018 Perşembe günü saat: 14.00’den önce Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne dosyalarını vermeleri gerekmektedir.