Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Alt kira nedir?

Borçlar kanunu gereğince kiralanan taşınmaz malda kullanım hakkının devri mümkün olabiliyor. Peki, alt kira nedir? Alt kira sözleşmesi nasıl yapılır?


Alt kira nedir?


Kira sözleşmesi mal sahibi ile kiracı arasında yapılıyor. Borçlar kanunu gereğince kiralanan taşınmaz malda kullanım hakkının devri mümkün olabiliyor. 


Bu durumda alt kira da söz konusu oluyor. Peki, alt kira nedir? Alt kira sözleşmesi nasıl yapılır?


Kanunen kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir.


Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemiyor.


Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.


Alt kira sözleşmesi örneği..


1.TARAFLAR


Bir tarafta ...... kompleksinde kiracı konumunda bulunan ...... Ticaret A.Ş. (bundan sonra KİRAYA VEREN olarak anılacaktır) ile, bu …’in bağımsız “ek bina” olarak adlandırılan … bölümünü alt kiracı konumunda kiralayan ...... Sanayi Tic. A.Ş. (bundan sonra KİRACI olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ve bu sözleşme koşulları üzerinde anlaşma sağlamışlardır.


2.KONU, AMAÇ VE KAPSAM


Kiraya verenin hak sahibi bulunduğu kiralama konusu gayrimenkulün kiracıya kiralanmasına ilişkin şartlar işbu sözleşmenin konusunu oluşturur.


Alt Kiracı … merkezi olarak hizmet vermesi amaçlanan bu binada … aktivitelerini yerine getirecektir. Yukarıda sayılan hizmetler dışında alternatif bir hizmet veya hizmetlerin yapılabilmesi için Kiracının, Kiraya Verenden yazılı onay alması şarttır.


Kiracı; sözleşme ekinde bulunan Ticaret Sicil Belgesi ile beyan etmiş olduğu şirket yapısı ve bu belgede yazılı şirket ortakları ile bu sözleşmeyi imzalamışlardır.


3.SÜRE


Bu sözleşme … tarihinde başlar ve … kira dönemini kapsayarak …  tarihinde sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde taraflarca mutabık kalınması halinde, taraflarca kira süresi ve koşulları yeniden müzakere edilecektir. Aksi halde, kira süresinin bitiminden itibaren kiracı … (…) ay içerisinde mecuru tamamen tahliye edeceğini kabul ve taahhüt eder.


4.KİRA BEDELİ


1. Dönem


2. Dönem


….


Devlet tarafından KDV oranlarında yapılacak tüm değişiklikler ile resmi olarak kira bedellerine yansıtılabilecek vergi ve fonlar kira bedeline ilave edilir veya kira bedelinden düşürülür.


5.ÖDEME VE ŞEKLİ


İlk  döneme ilişkin kira bedeli olan … TL…/../... tarihinde, kiracı tarafından peşin ödenecektir.


Takip eden yıllara-ilişkin kira bedelleri; … dönemlerin başında, ilgili ayın 1 ila 5. günleri arasında ve peşin olarak ödenir.


6.TESLİM


Ayrıca kiralama konusu gayrimenkul içinde mevcut olan tüm demirbaşlar ve ekipman, kiralama konusu gayrimenkul ile birlikte tutanak altına alınmak suretiyle kiracıya teslim edilecektir. Söz konusu tutanak işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası mahiyetindedir.


7.ONARIM VE TADİLAT


Kiralama konusu gayrimenkulde yapılması gereken her türlü bakım, onarım ve tadilat işlemleri için kiracı yazılı talepte bulunmak ve kiraya verenin yazılı onayını almak zorundadır.


Kiralama konusu gayrimenkul ve içindeki mevcut demirbaşlar ile ekipmanın bakımları aksatılmadan ve usulüne uygun olarak Kiracı tarafından yapılacaktır.


Sözleşme sonunda tüm bina ve sözleşme ekinde bulunan ekipman çalışır, bakımlı, işler durumda ve temiz olarak kiraya verene teslim edilecektir.


8.DEVİR YASAĞI


Kiracı kiraladığı yeri hiçbir şekilde devredemez, alt kiracıya kiralayamaz veya böyle bir teşebbüste bulunamaz.


9.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ


Kiracının şirket yapısında bir değişiklik olması, … hisselerinin %50'nin altına düşmesi nedeniyle hisse değişimi, ortaklıktan ayrılma ve/veya buna benzer durumların söz konusu olması halinde, bu sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmadan, kiraya verenin gerek bu sözleşme gerekse kanundan doğan haklarına halel gelmeksizin münfesih hale gelir.


10.FESİH


İşbu sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan fesih ve sona erme halleri saklı kalmak kaydıyla, kiracının sözleşme maddelerine muhalefet etmesi halinde, kiraya veren … gün içerisinde kendisini yazılı olarak ihtar eder. Yazılı ihtara rağmen, kiracı tarafından sözleşmeye uygun davranılmaması ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, sözleşme kiraya veren tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilir.


Kiraya Veren       Alt Kiracı

Kaşe – İmza       Ad Soyad - İmza

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com