Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Altındağ Belediyesi Gültepe'de öğrenci yurdu ihalesi 7 Mart'ta!

Altındağ Belediyesi, Ankara Altındağ ilçesi, Gültepe'de 4 bin 10 metrekarelik alanda öğrenci yurdu yaptırıyor..


Altındağ Belediyesi, Ankara Altındağ ilçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan 24273 ada 3 parselde 4 bin 10 metrekarelik alan üzerinde brüt inşaat alanı 10 bin 837,63 metrekare olacak dükkan + sosyokültürel tesis (Öğrenci Yurdu) inşaatı işi ihale ediyor. 


Toplam muhammen bedeli 14 milyon 305 bin 710,05 olarak belirlenen inşaat işi için ihale 7 Mart'ta yapılacak.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Altındağ Belediye Başkanlığından:


Ankara ili, Altındağ ilçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan, aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Gültepe Mahallesi İmarın 24273 Ada 3 Parsel Üzerinde Kat Karşılığı Bina İnşaatı, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.


İli: Ankara, İlçesi: Altındağ, Semti: Gültepe Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 24273 ada 3 parsel Alanı: 4.010,00 m², Brüt inşaat alanı: 10.837,63 m², İşin adı / Kullanım şekli: Dükkan + Sosyokültürel Tesis (Öğrenci Yurdu)


1 - İhale 07.03.2018 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No.175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.


2 - Bu işin muhammen bedeli 14.305.710,05 -TL. (Ondörtmilyonüçyüzbeşbinyediyüzon Türklirasıbeşkuruş) dır.


3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;


A- Kanuni ikametgâhı olması,


B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,


C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;


a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,


b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,


D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;


a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,


E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,


F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,


G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,


H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 429.171,30-TL. (Dörtyüzyirmi dokuzbinyüzyetmişbirTürklirasıOtuzkuruş) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,


İ- Teknik personel taahhütnamesi


J- Yapı araçları taahhütnamesi


K- Son beş yıla ait (2012-2017) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.


4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.500,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.


5 - İş Deneyim Belgeleri;


11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nde yer alan B-III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


Son on beş yıl içerisinde bedel içeren sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi gösteren belgeler olacaktır.


6 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.


7 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır.


8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.


9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


İlan olunur.