Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ankara Gold Stone Evleri satılıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etimesgut Eryaman'da bulunan Ankara Gold Stone Evleri'ni satışa çıkardı. Gold Stone Evleri, 11 milyon 258 bin 97 liradan satılacak.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etimesgut Eryaman'da bulunan Ankara Gold Stone Evleri'ni satışa çıkardı. Gold Stone Evleri, 11 milyon 258 bin 97 liradan satılacak.


Ankara Gold Stone Evleri, toplam 5 blok halinde 82 daireyi bünyesinde barındırıyor. Ankara Gold Stone Evleri satış ihalesi bilgileri ve başvuru koşulları şu şekilde sıralanıyor:


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mevkii 46411 Ada 1 Parsel


Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre ‘‘Taşınmaz Satışı İlan Listesinde’’ belirlenen bedeller üzerinden peşin toptan satışının yapılmasına, toptan satış gerçekleşmediği takdirde peşin perakende (tek tek) satışlarının yapılmasına


1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 1.000,00.- ¨ (BinTürkLirası) ücret karşılığında en geç 02/11/2016 Çarşamba günü, saat 16.00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.


2 - Artırma ve İhale; 03/11/2016 Perşembe günü, Saat 14.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.


3 - Teklif mektupları, en geç 03/11/2016 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;


- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


5 - İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını,, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.


6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.


7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

İDARENİN ADI: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM:EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES:EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON:0 312 507 25 60

FAX:0 312 507 26 11İhalenin tam metni için tıklayın.