Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ankara Golfkent'teki 26 imarlı arsa bugün satılıyor!

Turyap, Eskişehir Yolu üzeri Çankaya Üniversitesi karşısında yer alan Golfent'teki 26 imarlı arsayı satıyor..


Turyap, Eskişehir Yolu üzeri Çankaya Üniversitesi karşısında yer alan Golfent'teki 26 imarlı arsayı satışa sunuyor.  Arsaların hasılat paylaşımı inşaat ihalesi bugün saat 14:00'da başladı.


450 dönüme yayılan uluslararası standartlarda golf sahasına sahip Golfkent, sahası dahil 700 bin metrekare yeşil alandan oluşuyor. Kooperatif, okul, sağlık tesisi yatırımcılarına sunulan arsalar, kentsel tasarım onaylı, plan ve projeleri hazırlanmış, ruhsat aşamasında olan arsalar, inşaat şirketleri ve müteahhitlerin satışına sunuldu.


Arsa büyüklükleri bin 17 metrekare ile 142 bin 102 metrekare arasında Arsaların teminat bedeli ise 100 bin TL ile 500 bin TL arasında değişiyor. değişiklik gösteriyor. 


Teklifler, Turyap Holding’in 19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Ofis Blokları, C1 Blok Kat Şişli 34360 İstanbul adresinde kabul ediliyor.


Ankara Golfkent


Hasılat Paylaşımı İnşaat İhale Şartnamesi

1. TURYAP Holding A.Ş. (Bundan böyle Turyap olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenen açık artırma toplantısında, taşınmaz malikinin onayına sunulmak üzere her bir taşınmaz için ayrı ayrı teklif alınacaktır.


2. Eskişehir Yolu (Çankaya Üniversitesi Karşısı), Etimesgut /  Ankara  adresindeki Golfkent’te bulunan konut, işyeri, otel, hastane, öğrenci yaşam merkezi, okul, sağlıklı yaşam merkezi, spor imarlı parseller ile golf sahası ve işletmesi için hasılat paylaşımlı kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.


 

3. Ankara Golfkent Projesi’nde iş bu şartnamenin ekinde bulunan imarlı arsalar için 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 14.00’da TURYAP Holding’in 19 Mayıs Cad. Dr. İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Ofis Blokları, C1 Blok Kat Şişli 34360 İstanbul adresinde kapalı zarf ile teklifler kabul edilecektir. İhale gün saat 15.00’da açık pazarlık yapılacaktır.


4. Kapalı zarf ile teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde veya toplantı günü salonda kurulacak veznelere, teklif verdikleri arsaların her biri için ayrı ayrı 100.000 TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar. Katılım teminatları banka teminat mektubu şeklinde, TURYAP Holding A.Ş.’ye düzenlenmiş olarak teklif zarfının içinde kabul edilecektir.


5. Teminatlar TURYAP’ın QNB Finansbank İstanbul Çeliktepe Şubesi’nde bulunan TR66 0011 1000 0000 0074 0767 65 IBAN Nolu banka hesabına yatırılacaktır.


6. Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik, başkası adına ihaleye katılanların noter onaylı vekaletname ibraz etmesi şarttır. Teklif sahibinin tüzel kişi olması halinde işbu şartnameyi imzalayan kişinin tüzel kişi yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesinin ve imza sirkülerinin de şartname ekinde bulundurulması gerekmektedir.


7. Müteahhide paylaşıma esas en az metrekare/4.000 TL’si garanti edilmektedir.


8. Yayınlanan ilan ve sunumlarda yer alan bilgiler duyuru mahiyetinde olup bir taahhüt niteliğinde değildir. Alıcı bu nedenle gayrimenkulün teslim ve tescilinden kaçınamayacağı gibi bu konuda gelecekte SATICI ve/veya TURYAP’a herhangi bir eksiklik, ayıp v.s. nedene dayalı olarak zarar-ziyan doğduğundan bahisle, herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.


9. Alıcı ihaleden sonra satışın bozulmasını isteyemez. İhalenin tamamlanmasından sonra alıcı gayrimenkulü satın almaktan cayarsa teminatı TURYAP tarafından irat kaydedilir. Ayrıca alıcının gayrimenkulün satışından cayması halinde, açık artırma toplantısını düzenleyen TURYAP tarafından nihai teklif bedelinin yüzde 2+KDV’si tutarındaki hizmet bedeli alıcıdan tahsil edilecektir. 

10. TURYAP, gayrimenkule en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruluştan nihai teklif bedeli üzerinden yüzde 2+ KDV oranında hizmet bedeli tahsil edecektir. Satış işlemi sırasında alıcı ve satıcı kendi taraflarına ve paylarına tahakkuk edecek olan vergi ve harçları ödemekle yükümlüdür.


11. SATICI satış listesindeki herhangi bir gayrimenkulün satışının yapılıp yapılmaması veya dilediğine satış yapılması hususlarında serbesttir. Gayrimenkuller hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.


12. İş bu şartnamenin uygulanması ve yorumlanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde taraflar karşılıklı müzakere edeceklerdir. Buradan çözüm çıkmaması durumunda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesine kayıtlı Arabulucu Hukukçular yetkilidir.


İstenilen evraklar

1- Gerçek kişiler teklif sunacaksa teklif verenin fotoğraflı kimliği ile ihale gelmelidir. Başkası adına ihaleye katılım olacaksa noter onaylı vekaletname ibrazı gerekmektedir.


2- Teklif sahibinin tüzel kişi olması halinde ihaleye katılanın tüzel kişi yetkilisi olduğunu gösterir yetki belgesi ve imza sirkülerişartname ekinde bulundurulması gerekmektedir.


3- Teklif veren bilgi formu ile eki olan ihale şartnamesi. Her sayfası teklif veren tarafından imzalanmalıdır.


4- İmzalı teklif mektubu.


5- Arsa için belirlenen teminat tutarını gösteren banka dekontu veya banka referans mektubu. Nakit teminatlar aynı gün ihale salonunda kurulan veznelere ödenebilir.


6- Evraklar A4 beyaz zarf içinde kapalı halde sunulmalıdır. Zarfın üzerinde sadece teklif verenin bilgileri yer almalıdır.


7- Zarflar, içinde belgeleri eksiksiz olarak ihalenin gerçekleşeceği adrese elden teslim edilmelidir.


8- İhale günü saat 14.00’da kabul edilen zarflar ihale komisyonunca saat 15.00’da açık pazarlık şeklinde idare edilecektir.