Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ankara-Niğde Otoyolu genelgesi Resmi Gazete'de!

Ankara-Niğde Otoyolu genelgesi Başbakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge kapsamında projede dikkat edilecek tedbirlere yer verildi...


Ankara-Niğde Otoyolu genelgesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ihalesi yapılan  Ankara  - Niğde Otoyolu Projesi işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi alınması gereken tedbirler sıralandı.

 

1- Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının tik üç ayda serbest bırakılması sağlanacaktır.

 

2- Proje güzergâhında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idarelerce 6GÖÎ sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19’uncu maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecektir.

 

3- Proje güzergâhında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek hâlihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.

 

4- Proje güzergâhında bulunan su, kanalizasyon, doğa i gaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve Esişlerinin güzergâh dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktîrilmeksizm yerine- getirilecektir.

 

5“ Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocaktan, kum-çakt! ocakları ve ariyet ocakları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt pîentî ile alt ve üst yapı imalatları için gereken üretim tesislerinin kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi tÇİn gereken işlemler, ilgili kamu korum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecektir.

 

6- Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hâzinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar île ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM’nm talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde İlgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecektir.

 

7- Proje güzergâhında, 3083 sayılt Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Tanın Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya il özel İdarelerince yapılacak veya yaptırılacak toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilecektir.

 

8- Proje güzergâhında yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM'nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecektir.

 

9- Kamulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve acele olarak neticelendirilehilrnesi için; Proje bünyesinde yapılacak çalışmalar sırasında talep edilmesi halinde kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesine, planların arazi ve büro kontrollerinin yapılmasına ve 2942 sayılı Kanun uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda tescil-terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince acele olarak gerçekleştirilecektir.

 

10- Proje için 05.09.2016 tarihli ve 4280 sayılı ÇED olumlu karan alınmış olup, çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin verilecek görüşler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve İlgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca acele olarak sonuçlandırılacaktır.

 

11- Proje güzergâhı kapsamında bulunan veya yol yapını çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konuklan buluntulara rastlanması durumunda, durum ilgili Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ve/veya Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Komisyonu ile diğer ilgili özel kurullara bildirilecek ve Komisyon ve/veya Kurullar konuyu gündemine ivedilikle alacaktır. Bu konudaki Komisyon ve Kurul çalışmalarına, sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacaktır.

 

12- Ankara - Niğde Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecektir.

 

13- Güzergâhın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticiler ile ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacaktır.

 

14- Kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden ve ilgili tapu müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştırılacak taşınmaz mallar için; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10'uncu maddesi uyarınca açılabilecek olan davalarda, aynı Kanunun 11’inci maddesi gereğince KGM'ye verilecek emsal verileri ile mahkemelere sunulacak veriler arasında yeknesaklığın sağlanabilmesi için gerekli Özen gösterilecektir.

 

15- İhtiyaç olması halinde projenin hazırlanması için fotogrametrîk ve yersel yöntemle alım içm gereken uçuş İzinleri ile diğer tüm izinlerin ivedilikle verilmesi sağlanacaktır.

 

16- Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planları) yapmak için gerekli izin süreçleri en seri şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecektir.

 

17- Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimlerine, Karayolları 4. (Ankara) Bölge Müdürlüğü ile KGM’nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Valilikler tarafından mevzuatı gereğince gerekli yardım ve destek sağlanacaktır.