Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ankara-Niğde Otoyolu ihalesi bilgileri!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-Niğde Otoyolu projesini Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yaptıracak. İşte ihale detayları..


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-Niğde Otoyolu projesini Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yaptıracak. Geçici teminat bedeli 75 milyon TL olarak belirlenen işin ihalesi 14 Nisan'da gerçekleştirilecek.


ANKARA-NİĞDE OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


İHALE KONUSU:Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet - Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır.


İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL):75.000 TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:75.000.000 TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)

İHALE TARİH/ SAATİ: 14/04/2017  10:30  


1 - Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nin Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 14/04/2017 günü saat 10:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.


2 - İHALENİN KONUSU: Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nin 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.


3 - İstekliler; İhale dosyasını 16/01/2017 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 75.000 TL (Yetmişbeşbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.


4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 75.000.000 TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir. 


5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.


6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.


7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dâhilinde yürütülecektir.


8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere duyurulur.