Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ankara Yenimahalle'de satılık arsa ihalesi 11 Mayıs'ta!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi'nde yer alan arsa satışa sunuluyor..


Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Ankara Yenimahalle'de yer alan arsayı satışa sunuyor. Arsa için ihale 11 Mayıs'ta düzenlenecek.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

 

Ankara Yenimahalle


1 - Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No: 39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu, (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.)

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği ve İkametgâh Belgesi,

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi,

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı,

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No: 39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Satış için şartname bedeli 330,00 TL. (ÜçYüzOtuz TürkLirası),’nın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

6 - İhale ile ilgili giderler, Her türlü vergi,  KDV, resim, harç, ihale ilan giderleri ve diğer ödenmesi gereken giderler, ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

7 - Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF). Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No: 39 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

9 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

10 - İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde sözleşme imzalanmayacaktır.  Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşme de belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından açıklanan aylık Yİ-ÜFE oranları ilave edilecektir.

11 - İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 5.000,00-TL (BeşBin Türk Lirası) olarak uygulanacaktır.

12 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Not: Bu ihale için ilan tarihlerimiz: 27.04.2017 ve  04.05.2017'dır.

İlan olunur.