Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Apartman mantolama sözleşmesi örneği!

Apartmanda mantolama yapılmasına dair karar alınmasının ardından, anlaşma yapılan mantolama firması ile sözleşme imzalanıyor..


Apartmanda mantolama yapılmasına dair karar alınmasının ardından, anlaşma yapılan mantolama firması ile sözleşme imzalanıyor.


Sözleşme kapsamında firma ve bina yönetimi arasında vaat edilen bütün konular maddeler halinde belirtiliyor. Bu sözleşme iş sürecinde sorun yaşanmaması için bağlayıcı oluyor. 


Mantolama sözleşmesinde tarafların işi veren ve yüklenici firmanın detaylı unvan ve adres bilgileri yazılıyor. İşin konusu ve içeriği kabaca sözleşmede anlatılıyor.


MANTOLAMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

 

Bu sözleşme, bir taraftan …………. (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan ……………... (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Bu sözleşmenin konusu; İşveren tarafından ………..Bölgesinde yapılacak olan ………….inşaatı ile ilgili olarak,


İşverenin vereceği Projeler ve Proje ölçütleri ile talimatlarına uygun şekilde:

1.Cephelerde 3 cm XPS levhalarla ısı izolasyonun yapılması

2.Mevcut ısı izolasyonu üzerine grenli boyauygulaması işçiliğinin madde 5 de yazılı bedellerle yapılması işidir.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN YAPIM ŞARTLARI

 

Taşaron tarafından yapılacak iş ve hizmetlerin kapsamı


3 cm XPS Isı İzolasyonu Yapılması:

 

1.Cephelere iskele kurulması

2.3 cm kalınlığındaki XPS levhalar yapıştırma yolu ile şaşırtmalı olarak cepheye tu tturulacak.

3.Metrekareye 6 adet gelecek şekilde dübellenecektir.

4.Tüm köşelere fileli köşe profili konulacaktır.

5.160 gramlık sıva filesi 10 cm binili olacak şekilde ısı izolasyonu sıva harcı ile cepheye tutturulacaktır. Daha sonra 2.kat sıva yapılarak yüzey boyaya hazır hale getirilir.

 

Grenli Boya Yapılması:

 

1. Seçilecek renge uygun1 kat astar uygulaması yapılacak.

2. Daha sonra 1 kat grenli boya yapılarak boya uygulama işi tamamlanacaktır.


MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN ÖLÇÜ ESASLARI

 

1.Mantolama ve boya yapılacak alanlar ölçülecek tir,

2.Ölçü biri mi M2 dir.

 


MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN FİYATI

 

·Madde 3 teki yapım şartları ve Madde 4 teki ölçü esaslarına göre hesaplanacak imalatın birim uygulama fiyatları ve keşif metrajlarına göre işin tutarı aşağıda belirtilmiştir:


1.3 cm XPS Isı izolasyon u uygulaması ( malzeme+ işçilik) 18,50 YTL /M 2’ di r

2.Grenli Boya Yapılması ( malzeme+ işçilik) 5,00 YTL / M2 ’ dir.

Yukarıdaki birim fiyatlandırmaya KDV dahil edilmemiştir.


MADDE6- YUKARIDAKİ ESASLARA GÖRE İŞİN YAKLAŞIK BÜTÇESİ

 

Madde 3’te detaylı olarak maddeler halinde ifade edilmiş olan işlerin yaklaşık metrajları ve bütçeleri aşağıda verilmiştir:


·…………..dış cephe  mantolama metrajı ve buna ait tutar:

( 18,50YTL /M2 +5,00 YTL/M2 ) * 2.000 M2 = 47.000 YTL +KDV

·……………. dış cephe mantolama metrajı ve buna ait tutar:  ( 18,50YTL/M2 +5,00 YTL/M2) * 2.400 M2 =56.400 YTL +KDV

TOPLAM TUTAR : 103.400 YTL + KDV


MADDE 7 - İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR  

 

Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında Taşaron,

-  Onaylı Uygulama ve Detay projelerine,

-  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel  Şartnamesine,

-  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik ve Özel Şartnamelerine,

-  Türk Standartları Enstitüsü Şartnamelerine, Uygun olarak çalışılacak ve birinci sınıf işçilik ile iş  yapılacaktır

 

MADDE 8- YER TESLİMİ – İŞİN SÜRESİ – İŞE BAŞLAMA  

 

Taşeron, Halide Edip Adıvar ve Feriköy ilköğretim okullarına ait yukarıda detaylandırılmış dış cephe mantolama işlerini, 15 Kasımda işverene, sözleşme koşullarına uygun olarak teslim edecektir.


MADDE 9- ÖDEME  

 

Madde 6 daki bütçenin ödeme şekli:

1.19 .000   TL  25.11.2014 tarihli çek


2.19.000   TL  25.12.2014 tarihli çek


3.19.000   TL  25.01.2014 tarihli   çek


4.19.000   TL 25.02 2014 tarihli çek


5.27.400   TL  haftalıklar halinde nakit olarak taşarona verilecektir.

Bu ödemelerin karşılığı olarak taşarondan teminat senedi alınacaktır.


MADDE 10- İŞİN KONTROLU


İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini elemanları vasıtası ile kontrol ettirebilir.


MADDE 11- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ve KAZALAR


Taşaron, Sözleşme ve projelerde yer alan, iş ile ilgili teknik şartname hükümleri gereğince yapacağı iş için kendisine verilen projelere göre yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur.

Taşaron “İmalat ve montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Taşaron, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.

Taşaron montajın başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.

Taşaron, montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan Taşaron tek başına sorumludur.

Ayrıca Taşaron çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur.

İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.


MADDE 12- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

 

. Ödeme terminlerine uyması

· İşveren inşaat sahasını montaj gününde malzeme ve araçların girebilmesi için ve iş emniyeti açısından boş ve iş güvenliği şartlarına uygun hazırlayarak taşarona teslim edecektir.

·Uygulama sırasında kullanılacak olan su, elektrik, vb.her türlü sarf  malzemesi İşveren tarafından temin edilecektir.

 

MADDE 13- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI :


Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Taşaron, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Taşaron ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatıracak, ve bu işlemlere ait belgelerin  fotokopilerini İşveren’e verecektir.

 

MADDE 14- KULLANILACAK  MALZEME

 

Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş birinci kalite malzemelerden olacaktır.


MADDE 15- FİYAT ÜCRET ve VERGİLERLE RESİMLERDEKİ ARTIŞLAR


Sözleşmenin imzasından sonra meydana gelebilecek malzeme,işçilik veya benzeri bir fiyat artışı için Taşaron’a herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.


MADDE 16-  GECİKME CEZASI


%0.6 olup yukarıdaki koşullara uyulmaması durumunda işveren tarafından taşeronun hak edişinden kesilecektir.


MADDE 17- KANUNİ ADRESLER VE TEBLİGAT


İŞVEREN          :   …………..

TAŞARON           : …………………


Taşaron’ un yukarıdaki adresine yapılan tebligatlar bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır


MADDE 1 8 SON MADDE


Bu Sözleşme, bu madde dahil 17 (Onyedi) madde ve 1 (bir) nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak ../.../.2016  tarihinde imzalanmıştır


İŞVEREN                                                            

TAŞERON