Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ardeşen Belediyesi rezidans ve AVM yapacak!

Ardeşen Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, 15 ada, 69 nolu parsel üzerine Ardeşen Alışveriş Merkezi ve Rezidans (Ticaret+konut) inşaatı yapılması ve paylaşımı işi ihale edilecek.


Ardeşen Belediye Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, 15 ada, 69 nolu parsel üzerine Ardeşen Alışveriş Merkezi ve Rezidans (Ticaret+konut) inşaatı yapılması ve paylaşımı işi ihale edilecek. 

 

İnşaat maliyet bedeli 21 milyon 843 bin 279 TL olarak belirlenen proje için ihale 6 Aralık 2017 tarihinde yapılacak.

 

ARDEŞEN İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ, 15 ADA, 69 NOLU PARSEL ÜZERİNE ARDEŞEN ALIŞ VERİŞ MERKEZİ VE REZİDANS (TİCARET + KONUT) İNŞAATI YAPILMASI VE PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

 

Ardeşen Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin konusu, Mülkiyeti Ardeşen Belediyesine ait, Rize ili, Ardeşen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi, 15 ada, 69 nolu parsel üzerine Ardeşen Alış Veriş Merkezi ve Rezidans (Ticaret + Konut) inşaatı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(a) maddesi uyarınca “Kapalı Teklif ve Açık Arttırma Usulü” ile Kat Karşılığı ihale edilecektir.

2 - İhale 3070,41 m² lik arsa alanına toplam 19.245,18 m² lik inşaat alanı yapım işidir.

Geçici teminat miktarı inşaat maliyetine esas bedelin %3'ü ve ihale artırımına esas bedelin %3'ü üzerinden ayrı ayrı ödenecektir. Tahmini inşaat maliyet bedeli 21.843.279,30 TL (Yirmi Bir Milyon Sekiz Yüz Kırk Üç Bin İki Yüz Yetmiş Dokuz Türk Lirası Otuz Kuruş) olup, eksik imalatlara karşılık 100.000,00 TL (Yüz bin Türk Lirası) üzerinden artırım yapılacaktır.

İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasını müteakip ruhsat alınmasından itibaren: 900 (Dokuz yüz) takvim günüdür. İhaleyi alan yüklenici yer tesliminden itibaren 150 (Yüz elli) gün içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Herhangi bir sebepten dolayı inşaatın tamamlanmaması halinde süre uzatılmasında Belediye Encümeni yetkilidir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. Encümen tarafından verilen bu ek süre içerisinde Belediyeye kalacak olan bağımsız bölümler için toplam aylık 9.000,00 TL (Dokuz Bin Türk lirası) kira bedeli tahsil edilir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez.

İstekliler İdari Şartnamenin 16.3. maddede belirtilmiş Belediyeye kalacak yerlere ilave olarak 100.000,00 TL (Yüz bin Türk Lirası) üzerinden teklif verecek olup, İhale üzerinde kalan istekli, İnşaat maliyetine esas bedel ve ihale artırımına esas bedel esas alınarak, ihale onayından sonra tebliğ tarihini takip eden 15.günün mesai saati bitimine kadar % 6 oranında kat’i teminatı ayrı ayrı vermek, karar pulu, damga vergisi bedellerini belediye veznesine yatırmak ve sözleşme imzalamak zorundadır. Belirtilen süre ve miktarda kat’i teminat verilmemesi, karar pulu ve damga vergilerinin yatırılmaması halinde sözleşme veya bedeller yatırılsa dahi sözleşme imzalanmazsa ihale iptal edilir, geçici teminat belediye ye irat kaydedilir.

İnşaat maliyetine esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin teminat binaya iskân alınması ve belediyeye kalacak olan mahallerin teslimi halinde hemen iade edilir. İhale artırımına esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durumunda, kesin teminat ihale artırımına bedelinin tamamının süresi içerisinde ödenmesi halinde hemen iade edilir.

3 - İhale, 06/12/2017 Çarşamba günü saat 10:00’da Ardeşen Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 126   53400 Toplantı salonu Belediye Hizmet Binası ARDEŞEN/RİZE). Teklifler en geç 06/12/2017 Çarşamba Saat 09:30’a kadar Ardeşen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 126   53400 Belediye Hizmet Binası ARDEŞEN/RİZE)

4 - İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus idaresi’nden alınacak )

B) Tebligat için adres göstermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

5 - İstekliler, Ardeşen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden (Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 126   53400 Belediye Hizmet Binası ARDEŞEN/RİZE) gayrimenkulün imar durumu vb. bilgileri temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak şartıyla tam bilgi edineceklerdir. İhaleye ait şartname Ardeşen Belediyesi Hizmet binası Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilir.