Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Arsa tapulu daireye kat mülkiyeti nasıl alınır?

İnşaat çalışmalarının sona ermesine rağmen kimi evlerin tapusu, arsa tapusu olarak kalıyor. Peki, arsa tapulu daireye kat mülkiyeti nasıl alınır?İnşaat çalışmalarının sona ermesine rağmen kimi evlerin tapusu, arsa tapusu olarak kalıyor. Bu durm taşınmaza iskan belgesinin alınmaması ya da iskanın alınmasına rağmen mülkiyete geçilmemesinden kaynaklanabiliyor.


Bu tür dairelere kat mülkiyeti alınabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Peki, arsa tapulu daireye kat mülkiyeti nasıl alınır?


I - İSTEM VE BELGELER:


MADDE 12 - (Değişik: 2814 - 13.4.1983) Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda ogayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lâzımdır. Bu dilekçede veyaistem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, ana gayrimenkulün kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin ve bubölümlere değerleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gösterilmesi şarttır. Dilekçeye veya istem tutanağına, kanunlara göre temliki tasarruflar için verilmesi gerekenlerden başka, aşağıda yazılı belgeler de eklenir.


a) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu belediyece tasdik olunan proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet planı ile belediyece verilen yapı kullanma belgesi;


b) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini vemümkünse yan cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğubelediyece tasdikli bir fotoğraf;


c) Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini vebunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösterenve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste;


d) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığıhalinde bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesindehazırlanmış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmışbir yönetim planı.


II - SÖZLEŞME VE TESCİL:


MADDE 13 - (Değişik 1. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Tapu memurukendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, katmülkiyeti veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılır.


Sözleşme düzenlenince, anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü sayfasındaki (Mülkiyet) hanesine (Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir) ibaresi yazılarak sayfa kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlıarsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütükler arasında bağlantı sağlanır.


Ana gayrimenkulün kapatılan sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kaydı, Tapu Sicili Tüzüğünün (Taksim halinde kayıtların nakli) ne dair hükümlerine göre, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasınageçirilir.


Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliğini kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli plânındaki numarayı alır.


Kat malikine, anagayrimenkulün çaplı tasarruf belgesinden başka, istem halinde, 12 nci maddenin (a) bendinde belirtilen projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com