Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ataşehir Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Ataşehir Belediye Başkanlığı, Esatpaşa Mahallesi'ndeki arsayı satışa sunuyor. İhale 27 Nisan'da yapılacak.


Ataşehir Belediye Başkanlığı, Esatpaşa Mahallesi'nde yer alan arsasını satışa sunuyor. Arsa için ihale, 27 Nisan'da gerçekleşecek. Arsa için muhammen bedel 3.6 milyon TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


İşin Adı

Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mah. 221/2 pafta, 2506 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı Maddelere göre 23.03.2017 Tarih 2017/240 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi


Alanı ve Vasfı (m2): 1.204,11 m2 - Arsa


İmar Durumu: 13.02.2008 T.T.'li 1/1000 ölçekli Örnek-Esatpaşa-Ünalan ve Fetih Mah. Revizyon Uygulama İmar Planında H: 3 kat irtifalı, birbirinden farklı 2 ayrı bloğun bulunduğu, konut alanında kaldığı söz konusu parsel bu koşullar da yapılaşabileceği gibi; yönetmelikte ve plan notlarında yapılaşma ile ilgili olarak belirtilmiş olan tüm hususları sağlaması halinde ve parsel net alanının plan notlarının sıhhileştirilecek konut alanlarında belirtilen büyüklükleri sağlaması durumunda;


800-1200 m2 arasında KAKS 2.00, H:6 Kat 1201-3500 m2 arasında ise KAKS 2.25, H: 8 Kat 3501 m2 den büyük imar parselleri oluşturulması halinde ise KAKS: 2.50, H max.: 8 kat olacak şekilde yapılaşabilmektedir.


KDV Dahil Muhammen Bedel (TL): 3.612.330,00-


Geçici Teminat (TL) : 108.370,00-


İhale Karar Gün/Saati : 27.04.2017 11.00


Dosya Satış Bedeli: (TL) : 1.000,00-


Gerçek Kişiler

1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2) Kanuni İkametgâh Belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1) Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2) Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3) Geçici Teminat makbuzu

4) İhale dosyası alındı makbuzu

5) Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.