Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ataşman defteri

Plan ve projeleri bulunmayan işlerle ilgili imalatlara ait kroki, bilgi ve hesaplamalar ile tartı, ölçü tutanakları gibi hususların kaydedilmesi için kontrollükçe imzalanarak yükleniciye verilen defterdir.
Ataşman nedir?Projede bulunduğu halde uygulama gereği yapılan değişikliklerin saptanması amacıyla çizilen, Sözleşme eki şartnamelere göre zamanında tutulması gereken tartı,yerinde ölçü, saptama v.b. tutanaklardır.Ataşman defteri nedir?Ataşman kayıtları, proje dışı yapılan işlerin belirtilmesidir. Ataşman, herhangi bir taşınmaz üzerine yapılacak projenin esas halinde olmayan işlerden dolayı inşaat bittikten sonra görünmeyecek şekilde kapanan inşa kısımlarının şekil ve boyutlarını gösteren bilgiler anlamına geliyor. 


Konuyla ilgili olan ataşman defteri ise, plan ve projeleri bulunmayan işlerle ilgili imalatlara ait kroki, bilgi ve hesaplamalar ile tartı, ölçü tutanakları gibi hususların kaydedilmesi için kontrollükçe imzalanarak yükleniciye verilen defteri ifade ediyor. Ataşman defterine neler yazılır?İnşaat esnasında yapılan bazı yapı elemanlarından bir süre sonra gereksiz hale gelen ve bu nedenle sökülüp atılan veya beton, toprak altında kalanların inşası veya proje harici yaptırılan işler, 


Röle deftere kaydedilen işlerden, plan ve projelerinde ölçülerinin tahkik ve kontrolü mümkün olmayan işler, 

Tartı, yerinde ölçü, tespit ve benzeri tutanaklar. Ataşman defteri nasıl düzenlenir? Ataşman defteri, ataşmanlara dayanarak kontrol mühendisleri tarafından ve üç nüsha olarak düzenleniyor. Ataşman hesap sonuçları ise doğrudan yeşil deftere aktarılarak bu defterde, proje kapsamındaki işler ile birleştiriliyor.Ataşman defterinde hangi bilgiler nasıl işlenir?1. İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıları, işin sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp, kroki, tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman defterinde gösterilir.


2. Yapının (uygulama proje ve planlarında) +- 0.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper kotuna göre kotlandırılır.


3. İnşaatın yapımı sırasında, plankote yapılması, doğal zemin, temel tabanı, su düzeyi, kazı tesviye kotları gibi kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları, iş bu ataşman defterinde saptanan (Röper) kotlarına uyularak saptanır.


4. Kontrol mühendisi, yukarıdaki esaslara uyulmadan yapılan kotlandırmaların sonuçlarından sorumlu tutulur.


5. Ataşman defterine geçirilecek ölçüler, bilgiler, kroki ve şekiller, defterin sol sahifesindeki milimetrik bölümlü kısımda gösterilir. Şekil ve krokiler ölçekli olarak çizilerek ve teknik resim kurallarına uygun olarak boyutlandırılır.


6. Defterin sahife numaraları basılı olduğundan hiçbir nedenle yaprak koparılmayacaktır. Yanlış yazılan yazı ve hesaplar aynı renkli mürekkeple okunabilecek şekilde üzeri çizilip aynı renkli mürekkeple parafe edilecektir.

Tam sahifenin bozulması ise, köşeden köşeye aynı renkli mürekkeple çizilip geçersiz sayılmanın nedeni yazılarak imza edilir.


7. Her ne sebeple olursa olsun, şekil, yazı ve rakamlarla hiçbir silinti veya kazıntı yapılmayacaktır. Düzeltilmesi istenen yazı ve rakamlar, okunmasına zarar verilmeyecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve o kısım müteahhitle birlikte parafe edilir.


8. Ataşman defteri, müteahhitle birlikte imza edildikten sonra, tek taraflı olarak hiçbir şekilde düzeltme yapılamaz. Herhangi bir yanlışlığın sonradan anlaşılması halinde bu düzeltme yine birlikte ve yukarıda açıklandığı gibi yapılır.


9. Bütün şekillerle yazı ve hesaplar, öce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip ve kontrolü yapıldıktan sonra üzerinden mürekkeple geçilebilir.


Ataşman defteri, inşaatın gidişini takiben günü gününe düzenlenir. (Bu husus Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.)


Bitirilen işler, yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde ve bitiş tarihleri de yazılarak ataşman defterine geçirilir.


10. Müteahhit, taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri, röleve ve ataşman defterlerini imza etmek zorundadır.


Bu defteri imza etmekle de içindekileri hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığını kabul etmiş olur. Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri itirazı kayıtla imza ederse, imza ettiği tarihten itibaren Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi gereğince on gün içinde açık ve belirgin itirazlarını yazı ile birlikte bildirmek zorundadır.


Müteahhit bu müddet içinde itirazlarını yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır.


Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçınırsa bu durum bir tutanakla saptanır ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 32. Maddesine göre işlem yapılır.


11. Röleve ve ataşman defterleri, değerli belge niteliğinde olup, kaybolmasından kontrol mühendisi sorumludur. Herhangi bir nedenle kontrol mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda işbu defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle yükümlüdür.Ataşman defteri
Ataşman defteri örneğiYeşil defter nedir?Bir iş başladığında, yapılan işlerin miktarları bir defterde tutulur. Her hakediş döeminde hazırlanan metrajlar bu deftere eklenir. Hakedişe girecek olan imalat miktarlarının verildiği bölümdür. Bu bölüme değerler, Hakediş ve Demir Metrajları ile Ataşman defterinden gelebileceği gibi kullanıcı tarafından direkt olarakta girilebilir. Kümülatif yeşil defter mantığı kullanılacaksa yeşil defter aktarma işlemleri kullanılarak yeni yeşil defterin eski değerleri toplam olarak taşıması sağlanmalıdır. İlgili işte kullanılan bir malzemenin toplam imalat miktarı istenilirse yerleri belirlenerek detaylandırılabilir.Ünite nedir?Yeşil Defter, Metraj gibi bölümlerde bir inşaatın blok, kademe etap olarak ayrılabilmesi işlemine ünite adı verilmiştir. Buna göre her inşaatta istenilen sayıda ünite açılarak her bir bölümün ayrı ayrı, detay icmal grupları ile değerlendirilmesi sağlanır. İmalata giren pozlar inşaat, makina ve elektrik olarak kendi gruplarında hakediş raporlarında yer alır. Bu gruplar her ünitede ayrı ayrı hesaplanır. İlgili işte kullanılan bir malzemenin toplam imalat miktarı isteğe göre üniteleri belirlenerek detaylandırılabilir.