Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Atatürk Orman Çiftliği kiralamasında yeni düzenleme!

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satın-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı..


Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satın-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.


Yeni yönetmelik, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün serbest rekabet yoluyla fiyat, karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yapılacak satım ve kiraya verme işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirliyor.


Yönetmelik, Atatürk Orman Çiftiği Müdürlüğüne ait taşınırlar ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünce üretilen ürünlerin doğrudan veya ihaleli ya da ihalesiz satım işlemlerine, ürünlerin bayilik aracılığıyla satım ve pazarlama işlemlerine ve taşınır ve ürünlerin teslimine, teslim alınmasına ve bedellerin ödenmesi ile taşınır veya taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsıyor.


Yönetmelik hükümlerine göre Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğüne ait taşınır veya taşınmazların kiraya verilme süresi 10 yılı geçemeyecek. Bu sürenin sona ermesi halinde Müdürlükçe yeniden ihale ile kiralama işlemi yapılabilecek.


Satım işlerinde uygulanacak esaslar

Satılacak ürünlerin ithalat ve ihracat durumları ile yurtiçi tüketim talepleri gibi hususlar ve zamanları göz, önünde tutuluyor. Diğer gerçek ve tüzel kişilerin üretimleri ile fiyatları ve satımlarda uyguladıkları usul ve esaslar yakından takip ediliyor.


Satımın zamanı, yeri, şekli, miktarı, ödeme şekilleri, fiyat ve maliyet ilişkileri ile en hesaplı şekilde yapılması için ticari bir görüşle hareket ediliyor.


Satımı yapılacak malın tahmini bedeli talepte bulunan birim tarafından belirlenerek AOÇ Müdürünün onayına sunuluyor.


Kiraya verme işlerinde uygulanacak esaslar

Ticaret Müdürlüğü kiraya verilmesi düşünülen veya kiralanması talep edilen taşınmazlar için ada ve parsel bilgileri, güncel tapu ve tapu tescil belgesi, alanın sınırlarını tanımlayan koordinattı kroki, sıt sınırlarına ilişkin bilgi, imar durumu, taşınmaz üzerinde yer alan yapılara ilişkin ruhsat ve benzeri belgeleri; taşınır veya taşınmaza ait görseller (fotoğraf, uydu görüntüsü) ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri ilgili biriminden temin eder. Bu bilgi ve belgeler ile taşınır veya taşınmazların kiraya verilmesi hususu AOÇ Müdürüne yazılı olarak sunuluyor. AOÇ Müdürü kiralama süresi ve kullanım amacını gözeterek bir karar veriyor.


AOÇ Müdüründen kiraya verme doğrultusunda onay çıkması durumunda, talepte bulunan birim tarafından kiralanmasına karar verilen yerin öncelikle açık ve kapalı alan sınırlarının belirlenmesi ve krokilendirilmesi ölçüm tespit komisyonundan isteniyor. Ayrıca rayiç kira bedelinin tespiti yaptırılıyor ve mevzuatın gerektirdiği kurum ve kurullardan izinler alınıyor.


Gerekli izinler alındıktan sonra, kiraya verilmesine karar verilen taşınır veya taşınmazlara ait şartname ve/veya sözleşme taslağı ilgili birim ve Ticaret Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanır ve paraflanıyor. Hazırlanan bu taslaklar Ticaret Müdürlüğünce Hukuk Müşavirliğinin görüşüne sunulur. Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşüne takiben kiralamaya ilişkin iş ve işlemlere başlanılıyor.


Gerçek veya tüzel kişilere kiraya verme

Taşınır, taşınmaz ve hakların gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesine ve kira artışına ilişkin şartlar ilgili birimin teklifi ve AOÇ Müdürünün onayı ile belirleniyor.


Kiraya verme süresi on yılı geçemez ve on yılın sonunda AOÇ yeniden ihaleye çıkmak suretiyle aynı taşınır, taşınmaz vc hakları kiraya verebiliyor.


Beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde kira bedeli, beşinci yılın sonunda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı, kiralananın durumu ve varsa emsal kira bedelleri gözönünde tutularak sözleşmenin taraflarınca yeniden belirlenir, Uzlaşma sağlanamaması durumunda hukuki yollara başvuruluyor.


Kiraya verme işlemleri bu Yönetmelikteki açık artırma usulü ile ihale edilerek yapılıyor. Kiraya verme işlemleri için sözleşme yapılması şart oluyor.


Ekonomik bakımdan faydalı bulunmayan veya münferit ve küçük parçalar halindeki taşınmazlar kiraya verilebiliyor.


Kamu kurum ve kuruluşlarına kiraya verme

Taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına kiraya verilmesine ilişkin şartlar ilgili birimin teklifi ve AOÇ Müdürünün onayı ile belirleniyor.


Ekonomik bakımdan faydalı bulunmayan veya münferit ve küçük parçalar halindeki taşınmazlar uzlaşma sağlanmak suretiyle kiraya verilebilir.


Kiraya verme süresi on yılı geçemez ve kira süresinin sonunda AOÇ kiraya verilen taşınmazların kira süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir.


Kiraya verme işlemleri için sözleşme yapılması şarttır.


Yönetmeliğin tamamı için tıklayınIşıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com