Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2016!

2016 yılında uygulanacak avukatlık asgari ücret tarifesi 21 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte avukatlık asgari ücret tarifesi 2016..


Avukatlık asgari ücret tarifesi 2016!


2016 yılında uygulanacak avukatlık asgari ücret tarifesi 21 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avukatlık asgari ücret tarifesi 2016 ve esasları şu şekilde sıralanıyor.


AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulanır.


(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden işbu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. İşbu Tarife 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.


(3) İşbu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.


Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.


(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.


Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.


(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.


AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2016


BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Varduıılarda Ödenecek Ücret


...


1.


Baroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)


250,00 TL


Takip eden her saat için


150,00 TL


2.


Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)


500,00 TL


Takip eden her saat için


250,00 TL


3.


Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar)


500,00 TL


Takip eden her saat için


240,00-TL


4.


Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde


360,00 TL


5.


Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması


a) Kira sözleşmesi ve benzeri


480,00 TL


b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması


1.450,00 TL


c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler


1.500,00 TL


İKİNCİ BÖLÜM


İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret


1.


Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için


360,00 TL


2.


Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için


600,00 TL


3.


Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için


2.700,00 TL


4.


Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için


1.200,00 TL


5.


Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde


a) Duruşmasız ise


5.250,00 TL


b) Duruşmalı ise


9.000,00 TL


c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir


6.


İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12'sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altmda ise hizmete konu işin değeri kadar


325,00 TL


...


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde 1.000,00 TL

2.


Anonim şirketlerde


1.500,00 TL


Takip edilen dava, takip ve işlerde Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


1.


Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti


1.500,00 TL


Takip edilen dava, takip ve işlerde Tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.


İKİNCİ KISIM


BİRİNCİ BÖLÜM


Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret


1.


Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:


a) Duruşmasız ise


400,00 TL


b) Duruşmalı ise


500,00 TL


2.


Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için


660,00 TL


3.


Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için


1.500,00 TL


4.


Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için


a) Duruşmasız ise


1.000,00 TL


b) Duruşmalı ise


1.300,00 TL


5.


Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için


900,00 TL


İKİNCİ BÖLÜM


Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret


1.


İcra Dairelerinde yapılan takipler için


300,00 TL


2.


İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için


360,00 TL


3.


İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için


600,00 TL


4.


Tahliyeye ilişkin icra takipleri için


1,800,00 TL


5.


İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için


600,00 TL


6.


Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için


600,00 TL


7.


Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için


900,00 TL


8.


Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için


1.800,00 TL


9.


Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için


900,00 TL


10.


Fikri ve Smai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için


2.600,00 TL


11.


Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için


3.600,00 TL


12.


Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için


1.800,00 TL


13.


Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için


3.600,00 TL


14.


Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için


1.800,00 TL


15.


Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,


1.000,00 TL


16.


İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için


a) Duruşmasız ise


1.000,00 TL


b) Duruşmalı ise


1.500,00 TL


17.


Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için


1.800,00 TL


18.


Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için


a) Bir duruşması olan işler için


900,00 TL


b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için


1.800,00 TL


19.


Sayıştayda görülen hesap yargılamaları için


3.500,00 TL


20.


Yargıtayda ilk derecede görülen davalar için


3.500,00 TL


21.


Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için


a) Duruşmasız ise


1.800,00 TL


b) Duruşmalı ise


3.000,00 TL


22.


Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için


1.350,00 TL


23.


Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için


1.350,00 TL


24.


Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için


a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar


6.000,00 TL


b) Bireysel başvuru


Duruşmalı işlerde


3.600,00 TL


Duruşmasız işlerde


1.800,00 TL


c) Diğer dava ve işler


3.600,00 TL


ÜÇÜNCÜ KISIM


Yarijı S'eı ici'i ile İcra ve İflah Dairelerinde t a [.ıbııı ve kornişti i'ara Olan veva Para ile Değerk'mliıilebileu Hukuki Yıırıhınlara Ödenecek Lcıcl


1.


İlk 35.000,00 TL için


% 12,00


2.


Sonra gelen 45.000,00 TL için


% 11,00


3.


Sonra gelen 80.000,00 TL için


% 8,00


4.


Sonra gelen 240.000,00 TL için


% 6,00


5.


Sonra gelen 600.000,00 TL için


% 4,00


6.


Sonra gelen 750.000,00 TL için


% 3,00


7.


Sonra gelen 1.250.000,00 TL için


% 1,50


8. 


3.000.000,00 TL'dan yukarısı için


% 1,00

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com