Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bağımsız bölüm

Tamamlanmış binanın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılabilen bölümleridir. Kat, daire, büro, mağaza, mahzen ve depo bağımsız bölüm sayılır.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Bağımsız Bölüm nedir?


İnşaatı bitmiş, kullanıma hazır hale gelmiş yapının ayrı bölümleridir. Bunlar; kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerdir. Ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanlarına bağımsız bölüm denir.

Bağımsız Bölümler aynı bina ve aynı parsel içerisinde farklı bloklarda da yer alabilir. Yine bir parsel içerisinde villalar şeklinde de yapılabilir. Her bağımsız bölümün zeminde bir pay bırakılması gereklidir ve bu pay yok ise bağımsız bölüm değil ortak yer sayılır. 


Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 1. Maddesi’ne göre; tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanlarına bağımsız bölüm denir (KMK.1).


Bağımsız bölüm tapuları nasıldır?


Tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilen bağımsız bölüm sahibine ayrı ayrı tapu verilir. Herhangi bir bağımsız bölüm tek bir kişiye de ait olabilir birden fazla kişilere de ait olabilir. Bunların dışında mesela 10 bağımsız bölümün yer aldığı bir binada bu 10 bağımsız bölüm bir kişiye de ait olabilir. Bu konuda herhangi bir zorlayıcı madde ve sınırlama yoktur.


 Bağımsız bölüm 


Bağımsız bölümlerde aranan zorunluluklar?


Mesken olarak kayıtlarda geçen bağımsız bölümlerde mutfak, tuvalet, banyo gibi özellikler aranırken depo gibi bağımsız bölümlerde böyle bir zorunluluk bulunmuyor. 


Bir yapı nasıl bağımsız bölüm olur?


Bir yerin bağımsız bölüm olma özellikleri; taşıdığı vasfa göre başlı başına kullanılmaya elverişli olması, kat daire, iş bürosu, dükkan, mağaza gibi vasıflarda bulunması ve zeminde kendisine pay düşmesi gerekir.


Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bağımsız bölümler nasıl anlatılır?


Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan bir kişi ya da farklı bireylerin aynı bina içerisinde yer alan birden fazla bağımsız bölümleri birleştirilmek istenebilir. Bu konu ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanununun öngörmüş olduğu durum;  diğer dairelere, binanın statik durumuna, ortak kullanım duvarlarına zarar verilmediği sürece bir ya da birkaç bağımsız bölümde duvar yıkımları ve birleştirmeler yapılabilir. Fakat kurallara uymadan yapılan yıkımlar ve bunların sonucunda ortaya çıkan zararın sorumluluğu yine Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili maddesinde ele alınmış, bu tür girişimlerin kanunen yasak olduğu açıkça beyan edilmiştir.


Yukarıda bahsedilen konunun tam tersi olan tek bir bağımsız bölümden birden fazla bağımsız bölüm yapmak ise farklı bir durum ile açıklanıyor. Şöyle ki; İfraz için kat maliklerini kurulunun olumlu kararı, belediyece onaylı tadilat projesi, yeni bağımsız bölümlerin değerleri ve arsa paylarını gösterir ek listenin ibrazı gerekir. Yeni bağımsız bölümlere ait yapı kullanma izin belgelerinin de tapu dairesine ibraz edilmelidir. İfraz için kadastro müdürlüğünce tescil bildirimi düzenlenmesine gerek yoktur.


Bağımsız bölümlerde onarım, yıkım nasıl olur?


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 19. maddesinin 2. fıkrası; “Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin imzası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.” hükmündedir.


Bağımsız bölüm olabilecek alanları Yargıtay 5.Hukuk Dairesinin 16 Haziran 1981 gün ve E.4267 –K.6861 sayılı kararı ile Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesinde tuvalet ortak yerlerden sayılmış ise de; başlı başına kullanılmaya elverişli, umuma açık olarak ticari maksatlı işletilecek tuvaletlerin bağımsız bölüm olarak tapuya tescilinde sakınca olmadığını belirtmiştir. Ayrıca 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 1. Maddesi gereğince de yüzme havuzu bağımsız bölüm olarak konu edilir.