Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bağışlamak

Mal veya para karşılığı beklemeksizin mülkiyetini başkasına veya organizasyona devretme işlemidir.Bağış nedir, türleri nelerdir?


Bağışlama; taşınmaz karşılığında bir bedel alınmadan mülkiyetini devretmeye bağışlama denir. Medeni haklarını kullanabilen herkes taşınmazlarını bağışlayabilir. Bağış işleminden sonra veraset ve intikal vergisi yönünden Maliye Vergi Dairesine bildirimde bulunulur. Döner sermaye işletmesince belirlenen föy tutarı tahsil ettirilir. 


Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde ‘bağışlamak’ kelimesi, “Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek” şeklinde karşılık bulur.


Şartsız bağış; bağışlanan taşınmaz malın tüm haklarının vakfa devrettiği bağışlama şekline şartsız bağış denir. Bağışçının ölene kadar vakfa bağışladığı taşınmazında kalması, yaşaması, kiraya verilmesi gerçekleşir. Yalnızca bağışlanan taşınmazı, bağışçı satamaz. Bağışçının ölmesi durumunda da taşınmaz mal vakfa geçer. Bu bağış yöntemine ise intifalı bağış denir. Noter tasdikli vasiyetname ile yapılan bağışa ise vasiyet ile bağışlamak denir. 


Bağışlamak


Bağışlama işlemi nasıl yapılır?


Gerekli belgeler ile Tapu Sicil Müdürlüğüne bizzat veya yetkili vekilin müracaatları yeterli olur. İstem üzerine görevlilerce başvuru tutanağı tanzim edildikten sonra resmi senet düzenlenir.


Bağışlama yapmak için hangi belgeler gerekir?


1. Bağışlanacak taşınmaz mala ait varsa tapu senedi

2. Bağışlayan ve bağışı kabul edenin fotoğraflı nüfus cüzdanları

3. Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, en son altı ay içinde çekilmiş 6x4 büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.


Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden Bağış işlemi nasıl gerçekleşir?


Bağış yoluyla edinilen taşınmazların edinen tarafından süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanda bulunarak Veraset ve İntikal vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu vergi tahsil edilmediği veya başkaca taşınmazların teminat gösterilmediği sürece, bu yolla edinilen taşınmazların bir başkasına devri veya üzerine aynı hak tesisi mümkün değildir. Ancak rücu şartın bağlı olarak yapılan hibeler Veraset İntikal vergisinden istisna tutulmuştur.


Bağış yaparken mali hesaplar nasıl yapılır?


492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (4) no.lu pozisyonu gereğince;


-  Bağışlanan taşınmaz malın ve mülkiyetten gayri ayni hakların genel beyan döneminde belirlenen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden bağışı kabul edenden Binde 54 oranında tapu harcı tahsil edilir.


-   Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.


-   Bağış işleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden vergi dairesine duyuruda bulunulur.


-   Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. 


Mükellefiyetli bağışın yerine getirilmemesi nedeniyle kaydın hükmen bağışlayan adına tashihinde 492 sayılı harçlar yasasının 4 sayılı tarifesinin 13/c pozisyonu gereğince on binde 5 oranında tapu harcı tahsil edilir.


-    Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.


Kimler bağış yapamaz?


1. 18 yaşını doldurmamış kişiler bağış yapamaz.

2. Akli dengesi yerinde olmayan kişiler.

3. Reşit ya da mümeyyiz kişiler, velilerinin izni dahi olsa bağış yapamaz.

4. Anne ve babalar, küçük çocuğun malını satabilir fakat bağışlayamaz.


Bağışlayan ölümü sonrası hibe akdi kime kalır?


Aksi bir hüküm olmadığı sürece hibenin hükmü, bağışlayanın ölümü ile son bulur. 


BağışlamakHangi vakıflar gayrimenkul bağışı kabul ediyor?

Mehmetçik Vakfı

LÖSEV

Kızılay

Türk Eğitim Vakfı


Bağış yapılırken nelere dikkat edilmelidir?


1. Gayrimenkulün tapusu bulunmalı ancak birden fazla hissedarı olmamalıdır.

2. Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu bulunmamalıdır.

3. Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.

4. Gayrimenkul, imar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmamalıdır.

5. Gayrimenkulün, belirli bir rayiç üzerinden kiraya verilebilme veya kısa sürede satılabilme imkânı olmalıdır.