Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bakırköy Tarık Akan Kültür Sanat Merkezi geliyor!

Bakırköy Tarık Akan Kültür Sanat Merkezi geliyor. Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Kültür Sanat Merkezi inşaatı için ihale düzenliyor..


Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Kültür Sanat Merkezi inşaatı için ihale düzenliyor. İçinde 650 araçlık kapalı otoparkın da yer alacağı merkezde STK birimleri, iletişim merkezi, halk pazarı, konferans salonu, sergi salonu, kafeterya bulunacak. Bu sene tamamlanarak Bakırköy halkının hizmetine sunulacak Tarık Akan Kültür Sanat Merkezi yaklaşık 20 bin metrekare alana kurulacak.


Bakırköy Tarık Akan Kültür Sanat Merkezi irtifak hakkı verilmesi suretiyle yapım ve işletilmesi işi için ihale 22 Mart'ta yapılacak.


İhale bilgileri


TARIK AKAN KÜLTÜR SANAT MERKEZİ İRTİFAK HAKKI VERİLMESİ SURETİYLE YAPIM VE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR


Bakırköy Belediyesinden:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi, 90 ada 29 parsel sayılı 3068,82 m²’lik taşınmazın 29 yıl irtifak hakkı tesis edilerek Tarık Akan Kültür Sanat Merkezinin yapım ve işletilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (Açık Teklif Usulü) göre ihalesi.


2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI:


2.1. İhale 22/03/2018 Perşembe günü Saat 11.00’de Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.


(Adresi: Yeni Mahalle, Kenedy Cad. No: 200 Sahilyolu/Bakırköy)


2.2. İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan iptal edebilir.)


2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.)


3 - MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI:


İnşa yapım maliyeti yaklaşık muhammen 32.960.000,00-TL’dir.


İrtifak hakkı muhammen bedeli aylık 140.000,00-TL’dir.


Geçici Teminatı ise her iki muhammen bedelin toplamı olarak 2.078.400,00-TL olup ihale dosyasına eklenecektir.


4 - İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN NELER OLDUĞU:


4.1. 2,500.00- TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz,


4.2. Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz limitiçi ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Doküman bedeli ve/veya teminat tutarı) Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.


4.3. Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks numarası varsa elektronik posta adresi ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.)


4.4. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,


4.5. İhaleye katılacak isteklilerin ihale tarihinden önce son iki yıl içerisinde 200 Bin Metrekare tutarında inşaat yapıp, yaptıkları bu inşaatlar ile olarak ilgili iş bitirme belgesi sunması gerekmektedir. Yeterli iş bitirme belgesi sunamayan istekliler ihaleye katılamaz.


4.6. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;


• Nüfus Müdürlüğünden 2018 yılında alınmış ikametgah belgesini,


• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini,


• Noter tasdikli imza beyannamesini,


• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı,


• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,


• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”


• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı


4.7. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;


• İlgisine göre 2018 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet belgesi) gösterir belgeyi,


• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,


• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,


• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair”


• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı


4.8. Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’inci maddelerine ek olarak;


• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri,


• İhaleye katılacakların Belediye’ye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacağı belge,


• Dilekçe, “İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”


4.9. Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’inci maddelerine ek olarak;


• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile isteklinin imza beyannamesini, vekalet edilecek kişinin gerçek yada tüzel kişi olmasına bağlı olarak gerçek yada tüzel kişilerden istenen diğer belgeler.


• İhaleye katılacakların Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacağı belge,


• Dilekçe,” İhaleye çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm şartlara uyacağına dair”


• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair el yazısı ile beyanı.


4.10. Ortak girişim olarak ihaleye katılım kabul edilmeyecektir.


İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda yerine getirmek zorundadır.


Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge,


Teklif sahibinin ihale tarihi itibariyle SGK prim borcu olmadığına dair belge,


İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)


- 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi


- 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar


- 1 adet en az 2 yıl deneyimli Harita mühendisi


- 1 adet en az 2 yıl deneyimli inşaat teknikeri


- 1 adet ses mühendisi en az 1 yıl deneyimli


5 - Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir.


6 - İHALE ŞARTNAMESİ ve EKLERİNİN NEREDEN ve HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:


İhale Teknik Şartnamesi ve ekleri, Bakırköy Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir.


7 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ:


İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 21/03/2018 Çarşamba günü saat 16.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.