Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Balkon kapatma yargıtay kararı tam metni 2017!

Bir apartman içerisindeki daire sahipleri balkonunu oybirliği olmadan içeri dahil edebiliyordu. Ancak yeni Yargıtay Kararı gereğince bu işlem için oybirliği aranacak. İşte balkon kapatma yargıtay kararı tam metni 2017..


Bir apartmandaki daire sahipleri balkonunu oybirliği olmadan kapatabiliyordu. Ancak Yargıtay’dan çıkan emsal karara göre balkon kapatılabilmesi için artık ilgili binadaki tüm kat maliklerinin onayı gerekecek.


T.C. YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2015/9972

KARAR NO:2016/7042

KARAR TARİHİ: 02.05.2016


MAHKEMESİ:Sulh Hukuk MahkemesiDAİRENİN SALONU İLE TERS BALKON ARASINDAKİ DUVARIN KALDIRILARAK SALONLA BİRLEŞTİRİLMEK SURETİ İLE BİR BÜTÜN HALİNE GETİRİLMESİ PROJEYE AYKIRILIK OLUP ESKİ HALE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİDava dilekçesinde, projeye aykırılığın eski hale getirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


KARAR


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Davacı vekili dava dilekçesinde, davalılar tarafından yapılan projeye aykırılıkların giderilmesini istemiş, mahkemece 4/5 çoğunluk olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Balkonların kapatılması Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesi gereği 4/5 çoğunluk ile mümkün ise de bu durum balkonun kapalı alan haline getirilmesine ilişkin olup, odalar ile balkon arasındaki duvarın yıkılıp kullanılması mimari proje değişikliği gerektirir ve ancak kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri kararla mümkündür.1-Somut olayda A blok 10 nolu ve C blok 12 nolu bağımsız bölüm malikleri dışındaki davalılar mevcut olan projeden balkon kapatılarak kullanılmış, eklentisi olan oda ile bir bütün haline getirilmediği için verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından mahkeme kararının bu bağımsız bölümler yönünden onanmasına,2-A blok 10 nolu ve C blok 12 nolu bağımsız bölüm malikleri bilirkişi raporuna göre salon ile teras arasındaki duvarın kaldırılması suretiyle tek bir hacim halinde bağımsız bölüme katılarak kullanılmaktadır. Bu durum ana taşınmazda proje değişikliğini gerektirmekte olup, kat maliklerinin oybirliği ile aldığı herhangi bir karar da dosyaya sunulmamıştır. Buna göre mahkemece teras ile salon arasındaki duvarın projeye uygun yaptırılarak eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken bu bağımsız bölümler yönünden davanın tamamen reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.