Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Başakşehir Belediyesi'nden 425.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Başakşehir Belediye Başkanlığı, "Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1425 Ada ve 1426 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” ihale ediyor.


Başakşehir Belediye Başkanlığı, "Ziya Gökalp (İkitelli-II) Mahallesi 1425 Ada ve 1426 Ada 4 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması İşi” ihale ediyor. Olimpiyat Stadı Yolu üzerinde Tabyalar Mevkiide yer alan arsalar toplam 154 bin 422 metrekare büyüklüğünde ve toplam 425.3 milyon TL'ye satılıyor.


Ayrı ayrı satışa sunulan arsalardan konut imarlı 64 bin 339 metrekare büyüklüğündeki 1425 ada 4 parsel için toplam muhammen bedel 186 milyon 600 bin TL +KDV olarak belirlendi. 


Satışa sunulan diğer konut imarlı 1426 ada 4 parsel üzerindeki 90 bin 83 metrekare büyüklüğündeki arsa ise toplam 238 milyon 750 bin TL+KDV'den satılıyor.


İki arsanın da ihalesi 18 Ekim 2018, Perşembe günü gerçekleşecek. Bir saat arayla yapılacak ihaleler saat 10.00'da başlayacak. Son teklifler ihale saatine kadar alınabilecek.


İhale detayları:

İhalenin Yeri ve Zamanı:


a) Yapılacağı Yer    :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/ İSTANBUL


b) Tarihi ve Saati       :  18/10/2018, Perşembe günü saat: 10.00


Son Teklif Verme Tarihi ve Saati      :  18/10/2018, Perşembe günü saat: 10.00


Tekliflerin Verileceği Yer                 :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/ İSTANBUL


İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:


a) Adres Beyanı                                     :  Türkiye’de tebligat için adres beyanı.


b) İkametgah Belgesi                              :  Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.


c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:


- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.


- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge.


d) İmza Sirküleri:


- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.


- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun).


f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun).


g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.


h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.


i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.


Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.


Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.


Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (18.10.2018 Perşembe) saat 10:00'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.