Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı metni!

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı meclis komisyonuna gönderildi. Tasarı ile yatırımların arttırılarak kalkınmanın temin edilmesi hedefleniyor..


Yatırımların arttırılarak kalkınmanın temin edilmesine yönelik kararları desteklemek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkan sağlamak için Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı hazırlandı. 


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türlerinin ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarının yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılması öngörülüyor.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı  Genel Gerekçesi

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla yatırımların arttırılarak kalkınmanın temin edilmesine yönelik kararları desteklemek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkan sağlamak için özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmiş ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması ve vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca vergilemede öngörülebilirlik arttırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması için matrah artırımı imkanı getirilmiş ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edilmiştir.


6736 sayılı Kanun ile getirilen imkanlardan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere yeniden bir hak verilmiş, ayrıca 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.


15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ülkemize verdiği sosyal ve ekonomik hasarları gidermek amacını da taşıyan 6736 sayılı Kanun, 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından, vatandaşlarımızın bu tarihten sonraki dönemlerde kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucunda oluşan vergi, prim ve benzeri borçlarının da yapılandırılarak ödenmesine imkan sağlanması gerekliliği doğmuştur.


Bu Tasarı ile, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak bu idarelerin 31/3/2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yine anılan Kanunda düzenlenen şartlara uyumlu olarak yapılandırılmaktadır.


Yeniden yapılandırma hükümleri, esasen 1/7/2016 tarihinden sonraki dönemleri kapsamakla birlikte 3736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkanı getirmektedir. Bununla birlikte 6736 sayılı Kanundan yararlanmış olan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların anılan Kanun kapsamında yapılandırılan borçları kapsam dışında tutulmuştur.


Kanun Tasarısı tam metni için tıklayın.