Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bilirkişilik Kanunu Tasarısı!

Bilirkişi Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. İşte Bilirkişilik Kanunu Tasarısı tam metni..


Bilirkişi Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı. Kamulaştırma davalarında taşınmaz malın bedel tespiti yapılırken, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerleme standartları da dikkate alınacak.


Tasarı ile, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, bilirkişilikle ilgili temel ilke ve yükümlülüklerin ortaya konulması, Bilirkişilik Danışma Kurulunun oluşumu, görevleri, üyelerinin seçimi ve görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulması, bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerlerde bilirkişilik bölge kurullarının oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi, bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerin bilirkişiliğe kabul edilebilmeleri için gereken koşulların belirlenmesi, bilirkişiliğe başvuru ve seçilme ile sicile kayıt usulünün düzenlenmesi, bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma şartlarının düzenlenmesi, bilirkişilik bölge kurulu kararlarına karşı itiraz ve dava hakkının tanınması, Adli Tıp Genel Kurulu yerine Adli Tıp Üst Kurullarının kurulması, adli tıp uzmanı olan Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı sayısının artırılması, Adli Tıp Kurumundaki ihtisas kurullarının sayısı ile bu Kurumun döner sermayesine tahsis edilen miktarın artırılması, ilgili kanunlardaki bilirkişilikle ilgili esaslara uyulmaması durumunda hâkim ve savcılara kınama cezası verilmesi, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapanlara verilen cezaların artırılması ile diğer mevzuatın bilirkişilikle ilgili hükümlerinin Tasarı hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi öngörülmektedir.


Bilirkişilik Kanunu Tasarısı tam metni için tıklayın.