Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Borçlar Kanunu

2011 yılında düzenlenerek yürürlüğe giren, kiralayan-kiracı arasındaki alacak verecek ilişkisini de düzenleyen kanundur.
Borçlar Kanunu neleri kapsamaktadır?Borçlar Kanunu, 2011 yılında kabul edilerek yürürlüğe girdi.  Borçlar Kanununun 4.bölümünün birinci ayırımında kira sözleşmesinin tanımı yapılır, kiraya verenin borçlarına değinilir. İkinci ayrımında Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları hakkında detaylardan bahsedilmiştir.  Buna göre Borçlar Kanununda, kiracının borçları hakkında şunlardan bahsedilmiştir:


Mal sahibinin teslim borcu nedir?Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz.

Borçlar Kanunu

Mal sahibinin vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu nedir?Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.


Mal sahibinin yan giderlere katlanma borcu nedir? 


Kiraya veren, kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kendisi veya üçüncü kişi tarafından yapılan yan giderlere katlanmakla yükümlüdür.


Kiracının giderleri ödeme yükümlülüğü nedir?Borçlar Kanununa göre sözleşmede yer aldığı şekilde kiracı; su, elektrik, doğalgaz gider belgelerinin kopyasını karşı tarafa vermekle yükümlüdür.


Kiracının mal sahibine vereceği depozito süresi nedir?


 

Borçlar kanununa göre kira depozitosu 3 aylık kira bedelini aşmamalıdır.


Kiracı kira bedelini ne kadar arttırabilir? Bir yıldan daha uzun süreli yapılan sözleşmelerde kira bedeli artırımı yapılabilir. Fakat bu da; ÜFE endeks artış oranını geçmeyecek şekilde olmalıdır.


Kiracı aleyhine düzenleme yasağı nedir?Borçlar Kanununun 346. Maddesine göre; Kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu getiren anlaşmalar geçersiz olduğu gibi, böyle bir durumda sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar da geçersizdir. Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyecektir.


Kira sözleşmesinin feshi nasıl gerçekleşir?


Borçlar Kanunun 346. Maddesine göre kira sözleşmesinin feshi 2 yol ile gerçekleşir.


1.Bildirim yolu ile fesih


-Kira sözleşmesinin bitimine 15 gün kala kiracıya, kira sözleşme fesih hakkı verildi. Bildirim yolu ile fesih işlemi yazılı yapılması gerekli olup, kiracı eşinin rızası olmadan sözleşmeyi feshedemez.


2.Dava yolu ile fesih


Burada kiraya veren ve kiralayandan kaynaklanan sebepler ile dava yolu ile fesih işlemi yapılabilir. Bunlardan kiraya veren taraf yüzünden oluşan sebepler;


-İhtiyaç ve yeniden inşa edilmesidir.

-Yeni malikin ihtiyacı sebebidir.

Kiracıdan kaynaklanan sebepler;

-Tahliye taahhüdünün yapılması,

-İki haklı ihtar sebebi ile tahliyenin olması,

-Kiracının aynı ilçe içinde oturmaya elverişli başka bir konutunun bulunması,


Borçlar Kanununda hangi maddeler gayrimenkulleri ilgilendirir?


Madde 69- Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı gidermekle yükümlüdür.


İntifa ve oturma hakkı sahipleri de, binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan, malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar.


Sorumluların, bu sebeplerle kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır. 


Madde 70- Bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir.

Kişilerin ve malların korunması hakkındaki kamu hukuku kuralları saklıdır.