Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi - BUSKİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’dir. BUSKİ, 1989 yılında kurulmuştur. Genel Müdürü, İsmail Hakkı Çetinavcı’dır.


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!


Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi - BUSKİ

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) BUSKİ’nin tarihçesi nedir?


Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1989 yılında, 2560 sayılı yasaya uygun olarak kurulmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapmakta ancak bağımsız bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 Müfettiş ile 12 Daire Başkanı ve 31 Şube Müdürü, 1 Sivil Savunma Uzmanı, 1 Hukuk Müşaviri, 1 Tabip olmak üzere, toplam 341 memur, 24 sözleşmeli personel, 386 kadrolu işçi ve 3 geçici işçi ile hizmet vermektedir.Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi - BUSKİBUSKİ’nin görevleri nelerdir?


İçme,kullanma ve endüstri suyunun temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması .


Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması arıtılması ve uygun bir deşarja verilmesi.


Yağış sularının yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması ve en yakın tahliyeye bağlanması.


Bölge içindeki (Belediye sınırları dışında olsa dahi) su kaynaklarının kirletilmesini önlemek.


Yukarıda sayılan görevleri yaparken gerek duyulan her türlü malzemeleri satın almak ve kamulaştırmaları yapmak.BUSKİ Yönetim Kurulu kimlerden oluşur? 


Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel müdür, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.


Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer üç üyesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Başkanının onayı ile atanır. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.


Yönetim Kurulu’na atanacak olanların BUSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.


Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında özel yada kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kurulu’na getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirirler.


Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.BUSKİ Daire Başkanlıkları nelerdir? 


İçmesuyu Daire Başkanlığı, Kanalizasyon Daire Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, İşletmeler Daire Başkanlığı. 


Arıtma Tesisleri Başkanlığı bünyesindeki tesisler şunlardır; 


İçmesuyu Arıtma Tesisleri: Dobruca İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Gemlik İçmesuyu Arıtma Tesisi


Atık Su Tesisleri: Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, Batı Atıksu Arıtma Tesisi, Hamitler Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi, 

Çalı Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşil Çevre Atıksu Arıtma Tesisi. 


Ön Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Çalışmaları: Gemlik Ön Arıtma ve DDD Tesisi, Mudanya Ön Arıtma ve DDD Tesisi ve Kurşunlu Ön Arıtma ve DDD Tesisi. 


Kirlilik İzleme. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi - BUSKİDerin Deniz Deşarjı (DDD) nedir? 


Atıksuların deniz deşarj sistemleri ile alıcı su ortamında seyreltilmek suretiyle uzaklaştırılması bütün dünyada yaygın olarak tatbik edilmektedir. Sahil yerleşim birimlerinin atıksularının  denize deşarj edilme yöntemlerinden birisi de derin deniz deşarjıdır. Atıksuların mühendislik ve teknik çalışmalar bakımından gerekli şartları sağlayacak şekilde hesaplanan belirli bir derinlikten denize deşarj edilmesi “derin deniz deşarjı” olarak adlandırılır.


Derin deniz deşarjı işleminde, gerekli bilimsel ve mühendislik esaslar dikkate alınarak tasarlanan deniz deşarjları seyrelme ve alıcı ortamın tabii arıtma süreçleri ile atıkların süratle çevre için zararsız seviyelere indirilmesine imkan vermektedir. Bu nedenle, deniz deşarjı sistemleri özellikle gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir arıtma imkanı getiren uygun teknoloji durumundadır.


Bu güne kadar yapılan çok sayıda araştırma ve uygulama sonuçları ışığında, deniz deşarjları ile KOI, BOI5, AKM, Top-N, Top-P, Koliform mikroorganizma v.b. Kirlilik parametrelerinin deniz ortamındaki seyrelme ve tabii arıtma mekanizmaları etkisiyle kısa sürede fevkalade düşük değerlere inebilmektedir. Denizin estetik görünümünü bozan yüzücü maddeler, yağ-gres, ağır metaller ve öncelikli kirleticiler ise deşarj öncesi arıtma uygulanmak suretiyle kontrol edilebilir.


1) Seyrelme Hesapları:Yayıltmaç deliklerinden boşalan atık suyun deniz suyuyla karışması ve dolayısıyla kirlilik konsantrasyonunun seyrelmesi değişik güçlerin etkili olduğu iki aşamada gerçekleşir.


-Yakın alandaki ilk karşılaşma,


-Uzak alandaki izleyen karşılaşma,1A) Birinci Seyrelme Hesapları:Atıksuyun yayıltmaç deliğinden çıkıp deniz yüzeyine ulaşana kadar yada batmış tarla oluşması halinde yükselebildiği en yüksek noktaya ulaşana kadar uğradığı seyrelmeye ilk (birinci) seyrelme adı verilir.


Doğrusal Yoğunluk Tabakalaşması Halinde Birinci Seyrelme


Doğrusal Olmayan Yoğunluk Tabakalaşması Olan Ortamlarda Birinci Seyrelme1.B) Uzak Alandaki Seyrelmeler:Atıksu bulutunun yüzeye ulaştıktan yada belirli bir derinlikte batmış tarla oluşturduktan sonra kıyıya doğru taşınırken uğradığı seyrelmelere uzak alandaki seyrelmeler denir.

İkinci Seyrelme :Deniz yüzeyine yükselen ya da belirli bir derinlikte tutsaklanan atık su bulutu deniz akıntılarınca taşınır ve taşınma sırasında türbülans etkisiyle deniz suyuyla karışarak kirteticinin daha çok seyrelmesi gerçekleşir. 

Deşarj noktasından koruma bölgesi sınırına kadar olan taşınma sırasında meydana gelen bu seyrelmeye ikinci seyrelme ya da çevrintili yayılma  yoluyla seyrelme adı verilmektedir.


Üçüncü Seyrelme :Denize deşarj edilen korunamayan türdeki kirletici maddelerin, atıksu bulutunun yatay hareketi sırasında güneş radyasyonu, tuzluluk ve çökelen maddelere tutunma gibi etkiler sonucu seyrelmesine üçüncü seyrelme adı verilir.1.C) Toplam seyrelme:Atıksuyun yayıltmaç deliğinden çıktığı andan koruma bandı sınırına ulaştığı ana kadar uğradığı toplam seyrelme her üç seyrelmenin çarpımı şeklinde bulunabilir.BUSKİ’nin dış finansmanlı yatırımları nelerdir?


Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, toplam tutarı 225 milyon EUR olarak öngörülen Bursa Kanalizasyon Projesi 3. Merhale kapsamında Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) 50 milyon, Alman Kalkınma Bankasından (KfW) da 30 milyon EUR finansman temin etmiştir. Kalan tüm maliyetler, BUSKİ özkaynakları ile finanse edilecektir.


Alman Kalkınma Bankasından temin edilen finansman ile yağışlı hava debileri 31 000 ile 6 000 m³/gün arasında 6 adet atıksu arıtma tesisi ile Kurşunlu ve K. Kumlada 2 derdin deniz deşarjı yapmayı planlamaktadır.


Avrupa Yatırım Bankasından temin edilen finansman ile de planlanan atıksu arıtma tesislerinin hizmet vereceği havzalardaki atıksuların ayrık olarak toplanması için gerekli atıksu ve yağmursuyu kolektörleri ile yardımcı yapılarının yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda Ø300-2200 çaplarında toplam 500 km atıksu ve yağmursuyu kolektörleri yapımı öngörülmektedir.


Yukarıdaki yatırımlara ilişkin proje çalışmalarında sona gelinmiş olup; tüm bu yatırımlar için ihalelerin 2013 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. BUSKİ'nin geleceğe yönelik planları neler?Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi - BUSKİ
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, BUSKİ’nin planlarını kurumun internet sitesinde şöyle açıklamaktadır; 


“Mevcut Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri’nin yanı sıra, yeni atık su arıtma tesislerinin yapım hazırlığı hızla devam ederken, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke çalışmalarımız da devam etmektedir.


Alman Kalkınma Bankası ile imzaladığımız 30 milyon euro tutarındaki kredi sözleşmesi uyarınca, yeni arıtma tesislerinin inşaatı ile Çamur Bertarafı Tesisi’nin inşaatını gerçekleştireceğiz.


Bununla birlikte arıtma tesislerine gelecek kanalizasyon kolektör hatlarının yapılması ile ilgili çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor.


Geçen yıl, yaklaşık 80 milyon metreküpü Doğu Atıksu Arıtma Tesisi, 20 milyon metreküpü de Batı Atıksu Arıtma Tesisi’nde olmak üzere toplamda yaklaşık 100 milyon metreküplük atık suyu, kriterlere uygun olarak arıttık.

Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri’ne, yenilerini ekleyeceğiz.


Gemlik, Mudanya, Kurşunlu, Küçük Kumla, Badırga ile Akçalar Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’ni en kısa zamanda Bursa’nın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.


Tesisler, bulundukları bölgelerin atık sularını, kriterlere uygun olarak arıtma kapasitesine sahip olacak.


2022 ve 2040 yıllarını kapsayan ‘içme suyu projeksiyonları’ hazırlanmış durumda.


Gölbaşı Barajı’nın yükseltilmesiyle, 2022 yılına kadar olan sürede Doğancı, Nilüfer ve Gölbaşı barajlarından 225, Uludağ kaynaklarından 15 ve yer altı suyundan da 20 milyon metreküp olmak üzere toplam 260 milyon metreküp su sağlanacaktır.


Yine, 2022 yılından itibaren Çınarcık Barajı’nın devreye girmesiyle, 2040 yılına kadar Bursa’ya, 385 milyon metreküp su temin edilmesi planlandı.”BUSKİ iletişim bilgileri nelerdir?


Adres: BUSKİ Genel Müdürlüğü 16190 Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 D Blok Osmangazi/BURSA 

Telefon: 0 224 270 24 00 

Faks : 0 224 233 95 73  

E-posta : buskihizmet@buski.gov.tr

Web: www.buski.gov.tr