Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik teklifi verildi!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın ilk imza sahibi olduğu Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verildi..


Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verildi. Teklif ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde ulaşım koordinasyon merkezleri kararlarında birlik sağlama amacıyla Ulaşım Eşgüdüm Kurulu kurulması öngörülüyor.


Gerekçe

Uygulamada birliğin sağlanması açısından, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde UKOME'nin görev ve yetki alanı içerisindeki taşımalarla ilgili genel usul ve esasları belirlemek üzere bir birimin kurulmasına yönelik kanun teklifi.


Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi


Madde 1- 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9 uncu maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Yurt çapında ulaşım koordinasyon merkezlerinin kararlarında birlik ve tutarlılığı sağlamak amacıyla, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde, her bir büyükşehir belediyesi ulaşım koordinasyon merkezinden bir temsilcinin üye olarak katılacağı Ulaşım Eşgüdüm Kurulu oluşturulur. Kurul, yılda en az bir toplantı yapar. Kurul kararları ulaşım koordinasyon merkezleri için bağlayıcıdır."


"Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve Ulaşım Eşgüdüm Kurulunun oluşum ve işleyişine ilişkin hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."


Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.