Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çanakkale'de 25 yıllığına kiralık feribot terminali ihalesi

Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni, Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Alaadin Mahallesinde bulunan alanı, Feribot Terminali yapılmak ve İşletme Belgesi alınarak işletilmek üzere, 25 yıllığına kiraya veriyor.


Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeni, Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Alaadin Mahallesinde bulunan alanı, Feribot Terminali yapılmak ve İşletme Belgesi alınarak işletilmek üzere, 25 yıllığına kiraya veriyor.


FERİBOT TERMİNALİ YAPILMAK VE İŞLETME BELGESİ ALINARAK İŞLETİLMEK ÜZERE, 25 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR


Çanakkale İl Özel İdaresi Encümeninden:


1 - Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi Alaadin Mahallesinde bulunan toplam 41.708 m2 yüzölçümlü alan, üzerine ihale şartnamesindeki özellikte, Feribot Terminali yapılmak ve İşletme Belgesi alınarak işletilmek üzere, 25 yıllığına kiraya verilecek olup, ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

2 - İhale 13.04.2017 günü, saat:13:30’da, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 ÇANAKKALE adresindeki Çanakkale İl Özel İdaresi Hizmet Binası toplantı salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İstekliler ihale saatinden önce aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri, imzalı bir dizi pusulası ekinde Çanakkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verecektir.

a) Dilekçe

b) İkametgah Belgesi.

c) Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter onaylı Hazirun cetveli, (Not; hazirun cetveli, bir şirketin sermaye yapısını, ortaklarını ve ortaklık paylarını gösteren tablo...)

ç) Geçici Teminat

d) Yeminli Mali Müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak şartnamede belirtilen hususlara uygun Mali Değerlendirme Raporu.

e) Belediye, Yeminli Mali Müşavir, Vergi Dairesi, Deniz Ticaret Odasından herhangi biri tarafından onaylı, şartnamede belirtilen hususlara uygun Sektörel Yeterlilik Belgesi,

f) Taahhütname: İhaleye ilişkin şartname içersinde yer alan hususlara uygun şekilde noterce onaylı

g) İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair Banka Dekontu.

h) Şartname: Gelibolu Feribot Terminali Kiralama İhale Şartnamesi ve eklerini okuduğunu, şartlarını kabul ettiğini belirterek her sayfa imzalanarak teslim edilecektir.

ı) Teklif Mektubu

4 - Aylık kira muhammen bedeli 100.000,00 TL. (Yüzbin Türk Lirası.) olup, şartnamede belirtildiği üzere teklifler, kurulacak Feribot Terminalinin işletme dönemindeki KDV hariç aylık cirosundan alınacak %15’lik payın arttırılması suretiyle yapılacak olup her halükarda %15’lik pay aylık 100.000,00 TL’den az olmayacaktır.

5 - Geçici teminatı 25 yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü olarak hesaplanmış olup 900.000,00 TL (Dokuyüzbin Türk Lirası) dır.

6 - İsteklilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe dilinde olacaktır.

7 - Çanakkale İl Özel İdaresi’ne yapılan başvurular, İhale Şartnamesinde belirlenen hususlar kapsamında hem Mali Yeterlilik hem de Sektörde Deneyimlilik açısından değerlendirilir.

8 - İhale Şartnamesi, Çanakkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 10.000- TL (Onbin Türk Lirası) ücret karşılığı temin edilebilir. Şartname ücreti İl Özel İdaresinin Çanakkale Ziraat Kordon Şubesi nezdindeki 12157592 - 5002 nolu hesaba yatırılacak ve banka dekontunun açıklama bölümüne “Gelibolu Feribot Terminali Yeri Kiralama İhalesi Şartname Bedeli ” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı yazacaktır.

9 - İhale şartnamesinde istenen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru geçersiz sayılacaktır.

10 - Bu duyuru kapsamında yapılacak kiralama işinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Gelibolu Feribot Terminali Kiralama İhale Şartnamesi hükümleri uygulanır.

11 - İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur