Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Cebri İcra

Cebri İcra; borçlunun borcunu adli kurum aracılığıyla ödemesidir. Borçlunun, borcunu adli bir kuruluş aracılığıyla ödemesine denilmektedir.



İcra nedir? 


Bir borcun veya yükümlülüğün devlet aracılığı ile yerine getirilmesi için başlatılan sürecin ve ilgili işlemlerin bütününe icra denir. 


Cebri İcra nedir?


Borcunu ödemeyen kişinin devlet gücü ile zorla yerine getirmeye mecbur edilmesidir. Mahkeme ilamının veya bir idari kararın yetkili organlarca yerine getirilmesi; borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığı ile yerine getirmesine ‘cebri icra’ denir.


Halk arasında “icralık oldum” ya da “eve icradan kağıt geldi” gibi şekillerde ifade edilmesi durumunda ise kavram olarak cebri icra ile eş anlamlıdır. Cebri icra, başlatılan icra sürecinde borçlunun yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, devletin otoritesi ile (asli ve yardımcı icra teşkilatı organları ile) bunu zorla yerine getirmeye mecbur edilmesidir. Cebri kelimesinin sözlük açıklaması, “zor kullanarak yaptırılan”, “zorlama” şeklindedir.

 Cebri İcra

Kaç çeşit cebri icra vardır?


İcra ve ifla hukukunda cüz’î ve küllî icra olmak üzere iki çeşit takip yolu bulunmaktadır. Cüz’î icrada borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklısı vardır. Borçlunun malvarlığındaki şeylerden bir veya birkaçı cebrî icranın konusunu oluşturmaktadır. Bu mallar alacaklının alacağına kavuşması için cebr’i icra organları tarafından haczedilir, satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. 


Küllî yani toplu icrada (iflasta) ise borçlunun karşısında bütün alacaklıları vardır. Borçlunun tüm malvarlığı cebrî icraya konu teşkil eder. Borçlunun bütün malvarlığı satılır ve elde dilen para ile borçlunun bilinen tüm alacaklılarının alacağı ödenir.


Cüz’i icra ile ‘İcra Hukuku’, küllî icra ile de ‘İflas Hukuku’ ilgilenir.


İcra hukukunda, borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklısı vardır ve borçlunun malvarlığındaki şeylerden bir veya birkaçı cebri icranın konusunu oluşturur. Bu mallar icra dairesi tarafından haczedilir, daha sonra satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir.


Külli icrada ise borçlunun karşısında bütün alacaklıları vardır. Borçlunun haczedilebilen bütün malvarlığı cebri icranın konusunu teşkil eder. Borçlunun bütün malvarlığı satılır ve elde edilen para ile borçlunun, bilinen bütün alacaklılarının alacağı ödenir. 


Cüzi icra çeşitleri:

1-İlamlı icra

2-İlamsız icra

3-Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip


İcra çeşitleri nelerdir?


Bireysel ve Toplu icralar olmak üzere icra çeşitleri ikiye ayrılır.


Bireysel İcra nedir?


Bireysel icrada alacaklıların talebi ile haciz işlemleri yapılır. Taşınır ya da taşınmaz mallar üzerine ya da maaşa haciz konulur.


Toplu İcra nedir?


Alacaklılara tanınan ayrı bir yol kullanılır. Borçlu iflas yoluna gider ve mallarına el konularak satışa çıkarılır.