Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

ÇED kararı bulunan proje değişiklikleri tebliği!

"ÇED olumlu" veya "ÇED gerekli değildir" kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı veya genişletilmesi planlanan projelere ilişkin tebliğ bugün Resmi Gazete'de yayımlandı..


8 Haziran 2016 tarihinde 29736 sayılı Resmi Gazete'de"ÇED olumlu" veya "ÇED gerekli değildir" kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı veya genişletilmesi planlanan projelere ilişkin tebliğ yayımlandı.


Tebliğe göre projede yapılacak değişikliğin türüne göre Valiliğe veya Bakanlığa müracaat edilmesi gerekiyor.


TEBLİĞ


“ÇED OLUMLU” VEYA “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” KARARI BULUNAN

PROJELERDE YAPILACAK KAPASİTE ARTIŞI VE/VEYA

GENİŞLETİLMESİ PLANLANAN PROJELERE

İLİŞKİN TEBLİĞ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan projelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmelik kapsamında “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projeler için yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan projeleri kapsar.


Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 27/A ve 28 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,

c) ÇED başvuru dosyası: Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı esas alınarak hazırlanan dosyayı,

ç) “ÇED Gerekli Değildir” kararı: Seçme eleme kriterlerine tabi projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,


d) “ÇED Olumlu” kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını,

e) Proje tanıtım dosyası: Seçme eleme kriterlerine tabi projelere, ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı,

f) Yönetmelik: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğini,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar


Genel esaslar

MADDE 5 – (1) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması durumunda:


a) “ÇED Olumlu” kararı bulunan projelerde;

1) Planlanan artış veya artışlar toplamı Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında hazırlanacak proje tanıtım dosyası ile, ilgili Valiliğe başvuru yapılması,

2) Planlanan artış veya artışlar toplamı Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında hazırlanacak ÇED başvuru dosyası ile Bakanlığa başvuru yapılması,

gerekmektedir.


b) “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde planlanan artış veya artışlar toplamı Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın;


1) Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında hazırlanacak proje tanıtım dosyası ile, ilgili Valiliğe başvuru yapılması,


2) Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında hazırlanacak ÇED başvuru dosyası ile Bakanlığa başvuru yapılması,

gerekmektedir.


(2) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, planlanan projenin etkileri, mevcut karara esas çevresel etkiler ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler


Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.