Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

ÇED raporu dilekçe örneği!

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, ÇED raporu gerekli oluyor. İşte ÇED raporu dilekçe örneği!ÇED süreci; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları süreci olarak karşımıza çıkıyor.


ÇED raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapılması gerekiyor. ÇED raporu için bakanlıktan bazı belgeler ve bilgiler isteniyor. ÇED raporu için gerekenler ve başvuru dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor;


Başvuru dilekçesi

Proje Özeti 

İş Akım Şeması 

İmar Durumu Yazısı/Aplikasyon Krokisi (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında Olan Projeler iİin Belediyenin İmar Planları Açısından Kurum Yazısı),

Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu/Kiracı ise Kira Kontratı),

Proje/Faaliyet Sahasının Özelliğine Göre İlgili Kurumdan Alınan Görüş Yazısı (ÇED Yönetmeliği Ek-5 Duyarlı Yöreler İçin),

Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları,

Vaziyet Planı (Kurulu Tesisler İçin),

Faaliyet Yeri İşlenmiş ve 6 Derecelik Koordinat Listesi Bulunan 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita,

Güncel Google Earth Üzerinde Alanın Gösterildiği Harita (Güneş Enerji Santraller (GES) Projeleri İçin), 

Kapasite raporu (Kurulu Tesisler İçin/Varsa), 

Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi (Varsa),

Faaliyet Sahibinin Varsa Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Vekili Varsa Vekalatnamesi), 

Taahhütname 

Tesisin Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası, 


ÇED raporu dilekçe örneği


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE


İlimiz, ............... İlçesi, …………………….. adresinde .......... m2 yüzölçümlü alan üzerinde kurulu, ............. m2 yüzölçümlü kapalı alanda faaliyet gösteren/planlanan ………………(firma ismi yazılacak)’ ne ait (faaliyet konusu, üretim türü yazılacak) tesisinin, 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde çıkarılan, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda değerlendirilmesi talebim dolayısıyla doldurduğum bu form ve eklerindeki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, gereğini arz ederim. …../….../….


Yetkili Ad Soyad


Ticari Ünvan


İmza, Kaşe


İrtibat Bilgisi:


İlgili Kişi: (Ad, Soyad)


Telefon/Faks No: ........


EKLER:


Proje Özeti (Örnek Mevcut).


İş Akım Şeması (Örnek Mevcut).


İmar Durumu Yazısı/Aplikasyon Krokisi (OSB İçinde Olan Projeler İçin OSB Müdürlüğü; OSB Dışında Olan Projeler İçin Belediyenin İmar Planları Açısından Kurum Yazısı).


Yer /Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu/Kiracı ise Kira Kontratı).


Proje/Faaliyet Sahasının Özelliğine Göre İlgili Kurumdan Alınan Görüş Yazısı (ÇED Yönetmeliği Ek-5 Listesindeki Duyarlı Yöreler İçin).


Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları.


Vaziyet Planı (Kurulu Tesisler İçin).


Faaliyet Yeri İşlenmiş ve 6 Derecelik Koordinat Listesi Bulunan 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita.


Güncel Google Earth üzerinde alanın gösterildiği harita. (Güneş Enerji Santralleri (GES) projeleri için).


Kapasite Raporu (Kurulu Tesisler İçin/Varsa).


Yapı Ruhsatı/ Yapı Kullanma İzin Belgesi (Varsa).


Faaliyet Sahibinin/Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Vekili Varsa Vekalatnamesi).


Taahhütname (Örnek Mevcut).


Tesisin Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com