Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çeşmeli-Taşucu Otoyolu projesi ihalesi 14 Ağustos'ta!

Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi, Yap-işlet-Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm istekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile ihale 14 Ağustos'ta yapılacak..


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi, Yap-işlet-Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm istekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile yaptırılacak. İhale 14 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşecek.


ÇEŞMELİ - ERDEMLİ - SİLİFKE - TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:1 - “Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu otoyolu Projesi Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 201l/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 14/08/20l8 günü saat 10.30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.


2 - İHALENİN KONUSU: “Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu otoyolu Projesi 3996 sayılı Kanun ve Bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.


3 - İstekliler; ihale dosyasını 21/05/2018 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3'te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahi) 50.000 TL (Ellibin Türk Lirası)'dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü'ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı'na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.


4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası)'dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, idari Şartnamenin 6. maddesinde belirtilmiştir.


5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10.00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı'na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun saat ayarı esastır.


6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.


7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.


8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare'den talepte bulunamazlar.