Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çevre temizlik vergisinde KDV var mı?

Çevre temizlik vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödeniyor. Peki, çevre temizlik vergisinde KDV var mı?


Çevre temizlik vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödeniyor. Bu vergi mesken ve işyerleri için ödenirken, arsa ve araziler için ödenmiyor.


Vergi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetleri için tahsil ediliyor.


Vergi için ödenecek bedel taşınmaz malın taşınmaz grubuna göre her sene yeniden tespit ediliyor. Peki, çevre temizlik vergisinde KDV var mı?


Katma Değer Vergisi (KDV) ise, vergi mükelleflerinden kar edilmesi durumunda edilen kar miktarı üzerinden faaliyet gösterdikleri sektöre göre değişik oranlarda aylık olarak tahsil edilen bir vergi çeşidi olarak tanımlanıyor. Peki, çevre temizlik vergisinde KDV var mı?


Belediyelerce tahsil edilen atık su bedeline ilişkin çevre temizlik vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilmiyor. Konu ile ilgili sirküler şu şekilde;


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 3


Konusu :Belediyelerce tahsil edilen atık su bedeline ilişkin çevre temizlik vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği hakkında.

 

İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 20/1 ve 24/b


1.Giriş :


Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun mükerrer 44. maddesine dayanılarak tahakkuk ettirilen ve su faturasında yer alan atık su ile ilgili çevre temizlik vergisinin katma değer vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.


2. Katma Değer Vergisinde Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah ve Matraha Dahil Olan Unsurlar:


Katma Değer Vergisi Kanununun teslim ve hizmet işlemlerinde matrah başlığını taşıyan 20. maddesinin 1. bendine göre matrah; teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden “bedel” olup, bedel ise aynı maddenin 2. bendinde; malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olarak tanımlanmıştır.


Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanununun 24/b maddesi uyarınca, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar katma değer vergisi matrahına dahildir.


3. Atık Su ile İlgili Çevre Temizlik Vergisinin Katma Değer Vergisi Matrahına Etkisi:


Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesi uyarınca belediyelere gelir olarak ihdas edilen bir vergidir. Sözü edilen maddede atık su ile ilgili çevre temizlik, vergisinin su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılacağı ve bu bedel ile birlikte tahsil edileceği öngörülmektedir.


Buna göre, belediyenin geliri olan ve doğrudan belediyeye ödenen atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, bedelin bir unsuru sayılamayacağından su teslimine ilişkin katma değer vergisi matrahına dahil edilmemesi gerekmektedir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com