Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği!

Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelikte yapılan değişiklikler..


Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 30 Ekim 2016 tarihinde 29873 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıda yer alıyor:


YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) ve (m) bentleri eklenmiştir.


“ç) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

“l) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinin en üst amirlerini,

m) Tez jürisi: Uzman yardımcısının uzmanlık tezini değerlendiren jüriyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç ikinci yılın sonunda, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer ve bu konuda, Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez projesi hazırlar.

(2) Tez projesi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç on gün içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler, yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek iade edilir. Uzman yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. Tez projesinin ikinci defa reddi hâlinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlatılan tez projesine göre tezini hazırlar.

(3) Tez projesinin onaylama işlemi on gün içerisinde uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı, aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç üçüncü yılın sonunda tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim âmirine teslim eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Bakanlıkta görevli uzmanlar, daire başkanı ve üstü personel arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Tez jürileri

MADDE 24 – (1) Tez jürileri, uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve Müsteşar onayı ile Müsteşar yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile en az bir uzmandan müteşekkil, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Aynı vasıfları haiz iki kişi de yedek üye olarak belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında geçen “Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu” ibareleri “Tez jürisi” şeklinde ve dördüncü fıkrasında geçen “Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca” ibaresi “Tez jürisince” şeklinde değiştirilmiştir. 

“(1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin uzmanlık tez jürisi üyelerine dağıtılır. Tez jürisi, Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre, teslim aldığı tezleri en geç bir ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısını bu sürenin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde, tezini savunmak üzere davet eder. Bu davet, savunma toplantısı tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yeterlik sınav komisyonu, yeterlik sınavı ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışmış olan ve uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınav komisyonu, müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında daire başkanı ve üstü personel ile en az bir uzmandan müteşekkil, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Belirtilen unvanlara sahip kişiler arasından iki kişi daha yeterlik sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir.

(3) Yeterlik sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından yeterlik sınavına girmeye hak kazananlara Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde bu maddenin sekizinci fıkrası dikkate alınarak, yazılı olarak çoktan seçmeli usulle yapılır. 

(5) Yeterlik sınavı, aşağıdaki konulardan yapılır:

a) İdare Hukukunun temel esasları.

b) 644 sayılı KHK.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel hükümleri.

ç) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun temel hükümleri.

d) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun.

e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu.

f)                29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun.

g) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.

ğ) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu.

h) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu.

ı) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği.

(6) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlardan en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıralanarak hazırlanan isim listesi, Personel Dairesi Başkanlığınca ilan edilir.

(7) Uzmanlık tez jürisince tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Sınavda ikinci defa başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci sınav hakkını kullanmayan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

(8) Yeterlik sınavı, sınava girecek uzman yardımcısının bulunması halinde, Haziran ve Aralık aylarında yapılır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması,”

“(2) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan uzman yardımcısı, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre bir ay içerisinde uzman olarak atanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra “bağlı oldukları Daire Başkanınca belirlenen uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde;” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Uzmanlar” ibaresinden sonra “daire başkanlarına bağlı olarak;” cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Uzman yardımcılarına göreve başlamalarından itibaren bir yıl içerisinde üç aydan az altı aydan çok olmayacak şekilde hizmet içi eğitim verilir. Bakanlığın görev alanıyla ilgili verilecek eğitimin içeriği, müsteşar yardımcısının başkanlığında birim amirlerinden müteşekkil bir komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyon Bakan Oluru ile kurulur.”


MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com