Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik!

Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Kasım 2016 tarihinde 29892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Doğalgaz piyasası dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 18 Kasım 2016 tarihinde 29892 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (35) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“35) Şehir: Belediye veya büyükşehir belediyesine ait belediye sınırları ile mücavir alanların tamamını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Dağıtım bölgelerinin tek bir lisans altında birleştirilmesi ve mevcut dağıtım bölgelerinin birden fazla lisans sahasına bölünmesi


MADDE 32/A  – Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin talep etmesi ve Kurulun teknik ve ekonomik olarak uygun bulması durumunda dağıtım bölgeleri tek bir lisans altında birleştirilebilir veya mevcut dağıtım bölgeleri birden fazla lisans sahasına bölünebilir.

Dağıtım şirketlerinin birleşme taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde, işletme verimliliği açısından şebeke bütünlüğü ve bölgesel yakınlık dikkate alınır.


Birleşmeye konu dağıtım bölgelerinin, doğal gaz dağıtım lisansı ihalesi kapsamında olması durumunda, ihalede belirlenen birim hizmet ve amortisman bedelinin geçerli olacağı ihale şartnamesinde belirtilen sürenin dolmuş olması şarttır. 

Dağıtım bölgelerinin birleştirilmesine/bölünmesine ilişkin talepler aşağıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirilir:


a) Birleşmeye/bölünmeye konu dağıtım bölgelerine ilişkin tüm hak ve yükümlülüklerin muhafaza edilmesi,

b) Kurum tarafından talep edilecek teminat mektuplarının sunulması,

c) Birleşme/bölünme işlemi gereği yapılacak lisans tadil ve sona erdirme işlemlerinin eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi,

ç) Birleşme/bölünme işlemi gereği yapılması gereken her türlü sözleşme devirlerinin tamamlanması,

d) Birleşme/bölünme işlemi nedeniyle hizmette aksamaya mahal bırakılmaması, 

e) Birleşme/bölünme işleminin gerektirdiği tüm hukuki sorumlulukların ifa edildiğinin/ edileceğinin beyan edilmesi. 

Birleşme/bölünme işlemine ilişkin olarak Kuruma yapılacak başvurularda, teknik ve ekonomik gerekçelerin de detaylandırıldığı ve bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hususların kabul, beyan ve taahhüt edildiğini içeren talep yazıları ile Kurum tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belge Kuruma sunulur.

Birleşme/bölünme talebinin kabulü neticesinde tadili yapılacak lisansın sona erme tarihi, birleşmeye konu şirketlerden lisans sona erme tarihi daha yakın olan lisansın sona erme tarihi olarak belirlenir.

Birleşme işlemi neticesinde oluşan yeni dağıtım bölgesi için geçerli olacak tarife belirlenene kadar birleşmeye konu bölgelerin mevcut tarifeleri uygulanmaya devam edilir.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 70 – Dağıtım şirketlerinin lisanslarında belirtilen şehirlerde belediye ve mücavir alan sınırlarını kapsayan dağıtım bölgesi, teknik ve ekonomik gerekler dikkate alınarak, il sınırlarını aşmayacak şekilde;

a) Dağıtım bölgesinin genişletilebilmesi için ilgili dağıtım lisansı sahibi şirketin yazılı talebinin olması,

b) Dağıtım lisansı sahibi şirketin mevcut dağıtım bölgesinde uygulanan/uygulanacak tarife yöntemlerinin genişlemeye konu bölgede aynen geçerli olacağı şartının ilgili dağıtım şirketince kabul edilmesi,

c) Genişlemeye konu bölgede belediyelerin olması halinde belediye meclis karar/kararlarının olumlu olması,

kaydıyla dağıtım bölgesi Kurul tarafından uygun bulunması halinde ihale edilmeksizin genişletilir ve bu genişlemeye ilişkin lisans tadil işlemleri yapılır.


Dağıtım şirketlerinin lisanslarında belirtilen şehirlerin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ihale tarihinden sonra imarlı hale gelen alanlar, dağıtım bölgesinin kapsamındadır. Doğal gaz dağıtım şirketleri, lisanslarında belirtilen dağıtım bölgesi kapsamında doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmakla yetkili olup, dağıtım bölgesi kapsamında bulunan şehirlerin imarlı alanlar bütününde dağıtım faaliyeti yapmakla yükümlüdür.


Dağıtım bölgesi kapsamına ilâve edilen bölgelerin yatırımlarının gerçekleştirme süreleri dağıtım şirketinin ayrıca bir talebi olmaması durumunda, genişleme tarihinden itibaren 5 yıldır. Dağıtım şirketinin genişlemeyi müteakip iki ay içinde yapacağı başvuru üzerine dağıtım şirketinin yatırım bütçesi ve mevcut tarifesi de dikkate alınarak yatırım süreleri Kurum tarafından ayrıca belirlenebilir.


Bir lisanslı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesinin, doğal gaz piyasası haricindeki mevzuattan kaynaklanan nedenlerle, başka bir lisanslı dağıtım şirketinin dağıtım bölgesinin içinde kalması durumunda, söz konusu diğer mevzuatlardan kaynaklanan değişikliğe dair ilk yapılan düzenlemede belirlenen sınırlar esas alınır.

Dağıtım bölgelerinin yukarıda sayılan nedenlerden herhangi biriyle genişlemesi durumunda, Kurul, genişlemeye konu bölge için öngörülen şebeke yatırım tutarı ve genişlemeye konu bölgede yapılacak yatırımları da dikkate alarak tarifeleri yeniden belirleyebilir.


Genişletilecek dağıtım bölgesinde yer alan dağıtım ve/veya bağlantı hatları, yatırımının tüketiciler tarafından karşılanan kısmı bilâbedel, lisans sahipleri tarafından karşılanan kısmı ise bedeli mukabili dağıtım şirketine devredilir.

Genişlemelere ilişkin teminat mektubu alınmaz.


Aynı il sınırı içerisinde farklı dağıtım şirketlerinin dağıtım faaliyeti yapması durumunda, aynı il sınırları içerisindeki diğer dağıtım şirketlerinin de genişlemeye ilişkin taleplerinin olup olmadığı sorulur. Genişlemeye ilişkin değerlendirme, lisansına konu dağıtım bölgesinin tamamındaki toplam abone sayısı daha fazla olan talep sahibi dağıtım şirketi önceliğine göre yapılır.


Dağıtım bölgesi kapsamında olmayan bir şehrin bulunduğu il sınırı içerisinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin ilgili şehir için dağıtım bölgesi genişletme talebi olmaması durumunda, Kurul tarafından uygun görülmesi halinde ilgili şehir için dağıtım lisansı ihalesi yapılabilir.”


MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.