Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Düzce Kaynaşlı'da 3 milyon TL'ye satılık arsa!

Kaynaşlı Belediyesi Merkez Mahallesi'nde bulunan arsayı ihale ile satıyırç İhale 16 Şubat'ta gerçekleşecek..


Kaynaşlı Belediyesi, Merkez Mahallesi'ndeki 3 bin 142 metrekare büyüklüğündeki arsasını ihale ile satıyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 196 bin 920 TL olarak belirlenen arsa için ihale 16 Şubat'ta gerçekleşecek.TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Kaynaşlı Belediye Başkanlığından:Mülkiyeti belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen parsel ile üzerindeki taşınmazın, 2886 Devlet İhale Yasası’nın 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 16 ŞUBAT 2018 CUMA günü aşağıda belirtilen saatte Kaynaşlı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.


İhale edilecek mülke ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedeli ve ihale teminat tutarı aşağıda olduğu gibidir.


Düzce Kaynaşlı


İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler


* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)


* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi


* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.


* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.


* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.


* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.


İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edebilirler.


İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve 500 TL şartname bedeli karşılığında temin edebilirler.


İlan olunur.