Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Düzce'de 4 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Düzce Belediye Başkanlığı tarafından, Körpeşler, Kiremitocağı, Aziziye ve Uzunmustafa Mahallesi'ndeki 5 arsayı ihale usulü ile satışa sunuluyor..


Düzce Belediye Başkanlığı tarafından, Körpeşler, Kiremitocağı, Aziziye ve Uzunmustafa Mahallesi'ndeki 5 arsayı ihale usulü ile satıyor. Arsalar için toplam muhammen bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi. İhale ise 9 Ocak'ta yapılacak.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR


Düzce Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 9 Ocak 2018 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.


İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.


5 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ


Düzce


İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:


* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)


* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.


* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.


* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.


* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.


* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.


İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.


İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler.


İlan olunur.