Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ecrimisil zamanaşımı süresi!

Ecrimisil, en kısa tabirle haksız kullanım tazminatı oluyor. Peki, ecrimisil zamanaşımı süresi var mı? Ecrimisil ne zaman istenir?


Ecrimisil, en kısa tabirle haksız kullanım tazminatı oluyor. Hazine veya özel mülkün, izin alınmadan gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep ediliyor.


Ödenecek ecrimisil bedelinin belirlenmesi için, Taşınmaz Tespit Tutanağı hazırlanıyor. 


Taşınmaz tespit tutanağında; işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer veriliyor. 


Peki, ecrimisilde zamanaşımı süresi var mı? Ecrimisilde zamanaşımı süresi ne kadar?


Ecrimisil zamanaşımı süresi


Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 11.12.1998 tarih ve E.1997/169, K.1998/633 sayılı Kararına göre;4 2886 sayılı Kanununda zamanaşımı konusunda hüküm bulunmadığı, kanunun 92. maddesine göre sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde, Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden Borçlar Kanununa göre zamanaşımı süresinin 10 yıl olacağı belirtilmiştir. 


b)Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise;Hazinenin 5 yıllık süreye ilişkin olarak ecrimisil isteyebileceğini karara bağlamıştır.(HGK-2.4.1986 T. E. 1986/150 K. 1986/347 – HGK 15.11.1985 T. E.1984/3-154 K. 1985/913)” 

               

İşgal tazminatında zamanaşımı süresi 5 (beş) yıldır. Ecrimisil haksız fiil olmasına rağmen BK. m. 125`deki haksız fiillere ilişkin 10 (on) yıllık zamanaşımı uygulanmaz. Yargıtay`ın kararları da bu yöndedir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com