Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ecrimisiller için ödemeler bir yıl ertelendi!

372 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, 30 Temmuz Cumartesi günü Rezmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ecrimisiller için ödemeler bir yıl ertelendi..


372 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, 30 Temmuz Cumartesi günü Rezmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile ecrimisiller için ödemeler bir yıl ertelendi.


Peki, bu ertelemeden kimler yararlanabilir? Kimler yararlanamaz? Başvurular nasıl ve nereye yapılır?


1. Başvuru nasıl yapılır?


İdarece;

a) Vadesi bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dolan ertelemeye konu alacakların borçluları olan belgeli yatırımcı ve işletmecilere, bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,


b) Vadesi bu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra dolacak ertelemeye konu alacakların borçluları olan belgeli yatırımcı ve işletmecilere, en geç vadenin dolduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde,


bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda, tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde İdareye müracaat edilmesi, aksi takdirde bedel ertelemesinden yararlanamayacakları konusunda tebligat yapılır.


Belgeli yatırımcı ve işletmeciler, İdarece yapılan tebligat üzerine süresi içerisinde veya tebligat beklenilmeksizin İdareye müracaat ederek tercihlerini bildirebilir.


2. Kimler yararlanabilir?


Bedel ertelemesinden yararlanma şartları da aynı tebliğ kapsamında sıralanıyor. Tebliğe göre, belgeli yatırımcı ve işletmeciler tarafından bedel ertelemesinden yararlanılabilmesi için;


a) Bakanlık tarafından; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşınmazları üzerinde lehine irtifak hakkı tesis edilmesi, adına kullanma izni verilmesi veya kiralama yapılması,


b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisinin kesin tahsisinin yapılması ve bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş olması,


c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgeli yatırımcı ve işletmecilerin taşınmazları üzerinde yer alan tesislere ait Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesi iptal edilmesine rağmen, yeni belge alması için süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar dahil) konaklama amaçlı belgeye sahip olmaları,


ç) İdarece, ertelemeye konu alacakların vadesi de dikkate alınarak bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda yapılacak tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bedel ertelemesinden yararlanıp yararlanmayacağı yönünde İdareye müracaat edilmesi, gerekiyor.


İlgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine rağmen Bakanlık tarafından bu kesin tahsise dayanılarak henüz lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler de bedel ertelemesinden yararlanabiliyor.


3. Kimler yararlanamaz?


Belgeli yatırımcı ve işletmecilerden;

a) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ve 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği ve 12/12/1986 tarihli ve 19309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci Maddeleri Gereğince Yapılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik, Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik, Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, Milli Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine Ait Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ormanlık alanlar üzerinde konaklama amaçlı olanlar da dahil olmak üzere turizm tesisleri yapılmak amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığınca adlarına kesin izin verilenler,


b) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilmeyenler,


c) Bakanlık tarafından konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca Hazine taşınmazları üzerinde lehine irtifak hakkı tesis edilmeyen, adına kullanma izni verilmeyen veya kiralama yapılmayanlar,


ç) İlgili mevzuatı uyarınca üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakanlık tarafından ön izin verilmiş olmakla birlikte henüz adlarına kesin tahsis yapılmayan ve/veya lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen, adlarına kullanma izni verilmeyen veya kiralama yapılmayanlar,


d) Kesin tahsisin veya irtifak hakkının devredilmesinin uygun görülmesi nedeniyle bu devirden dolayı bedel ödeyecekler ile 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uygulaması gibi nedenlerle tespit edilen bedeller üzerinden sözleşmesi yenilenenler, sadece bu bedeller için,


e) Bedel ertelemesinden yararlanabilecek nitelikte olmakla birlikte geçmiş yıllarda ödenmesi gerekirken kendilerinden kaynaklanan sebeplerle bu ödemelerini 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasında yapacaklar, sadece bu bedeller için,


f) İdarece, bedel ertelenmesinden yararlanıp yararlanamayacağı konusunda yapılacak tebligat tarihinden itibaren bir ay içerisinde bedel ertelemesinden yararlanıp yararlanmayacağı yönünde İdareye müracaat etmeyenler,


g) Tesisin içerisinde bulunan ticari ünitelerin işleticisi/kiracıları,

bedel ertelemesinden yararlanamaz.


Milli emlak genel tebliği sıra no: 372!

http://emlakansiklopedisi.com/wiki/milli-emlak-genel-tebligi-sira-no-372


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com