Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Elazığ Cumhuriyet'te 106 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Elazığ İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 3 arsayı satışa sunuyor. İhale 12 Mayıs'ta yapılacak..


Elazığ İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Yolu Caddesinde bulunan 3 arsasını satışa sunuyor. Toplam 106 milyon TL'ye satılan arsalar için ihale 12 Mayıs'ta yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:


1 - İdarenin;

a) Adresi                       :  İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 ELAZIĞ

b) Telefon ve Fax No    :  (0 424) 247 53 27 - (0 424) 247 47 96

2 - Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Yolu Caddesinde bulunan (Tapuda Sürsürü Mahallesi Ada 76 Parsel 64,65 ve 66 nolu kayıtlı arsa niteliğinde) aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkartılmıştır.

3 - İhale usulü: 2886 sayılı DİK.’nın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü”

4 - İhale 12/05/2017 tarihinde saat 10.00 da İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır

5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu,

b) Dosya bedeli yatırıldığına dair makbuzu,

c) Noter tasdikli imza sirküsünü,

ç) Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan suretini,

d) Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

e) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza sirkülerini,

ğ) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen Noter tasdikli

Ortak Girişim Beyannamesini,

i) İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 D.İ.K. nın 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu; 12.05.2017 tarihinde saat 10:00'a kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen en yüksek 3 (üç) teklif üzerinden ihale komisyonunca artıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir.

6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.

8 - 2886 Sayılı D.İ.K.4706 sayılı Hazine ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanunun 5. maddesi çerçevesinde satış bedelinin % i peşin, geriye kalan kısmı en fazla 2 (iki) yıl süre içerisinde taksitli ödenmek üzere satışının yapılması için ihaleye çıkartılmasına;

9 - İhale komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

 

Elazığ Cumhuriyet


İlan olunur.