Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Elazığ İl Özel İdaresi'nden 11 milyon TL'ye satılık arsa!

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeni tarafından Çaydaçıra'daki arsa ihale ile satışa sunuluyor. İhale 13 Şubat'ta yapılacak..


Elazığ İl Özel İdaresi Encümeni, Çaydaçıra Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7 bin 149 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satıyor.


Toplam muhammen bedeli 11 milyon 81 bin 740 TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 13 Şubat'ta gerçekleşecek.TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:1 - İdarenin;


a) Adresi: İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 ELAZIĞ


b) Telefon ve Fax No: (0 424) 247 53 27 - (0 424) 247 47 96


2 - Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, ekli listede belirtilen taşınmazlar satışa çıkartılmıştır.


3 - İhale, 2886 sayılı DİK.’nın 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.


4 - İhale İl Özel İdaresi toplantı salonunda 13.02.2018 tarih ve saat 10:00 da İl Encümenince yapılacaktır.


5 - İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.


6 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;


a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu,


b) Dosya bedeli 100.00 TL. olup, yatırıldığına dair makbuzu,


c) Noter tasdikli imza sirküsünü,


ç) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,


d) Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,


e)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,


f) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli imza sirkülerini,


g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza sirkülerini,


ğ) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,


h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen Noter tasdikli


Ortak Girişim Beyannamesini,


İhale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.


7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


8 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.


9 - İhale komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


10 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.


İlan Olunur.