Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no:66!

2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin açıklandığı, 66 seri nolu Emlak vergisi kanunu genel tebliği 26 Ağustos 2015 tarihinde yayımlandı...


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no:66!


66 seri nolu Emlak vergisi kanunu genel tebliği, 26 Ağustos 2015 tarihinde 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Tebliğ kapsamında 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yer alıyor. Peki, 2016 yılında hangi binalar ne kadar mal olacak?


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 66)


29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.


Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.


Tebliğ olunur.


2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri!







Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com




egal istanbul
egalistanbul