Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ereğli Belediyesi'nden 3.6 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Ereğli Belediyesi tarafından Barbaros, Çömlekçi, Boyacı Ali ve Bulgurluk Mahallelerinde yer alan 5 arsa ihale ile satılıyor..


Ereğli Belediyesi tarafından Barbaros, Çömlekçi, Boyacı Ali ve Bulgurluk Mahallelerinde yer alan 5 arsa ihale usulü ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 688 bin 925 TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 12 Aralık'ta yapılacak.

 

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ereğli Belediyesinden:

 

MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı                                                  :  Konya /Ereğli Belediyesi

b) Adresi                                             :  N. Kemal Mah. Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA

c) Telefon numarası                            :  (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası                                :  (0 332) 713 12 40

 

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü                                      :  1adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 4 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Açık Teklif ve Kapalı Teklif usulü ile satılacak parseller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.

b) İhalenin Yapılacağı Yer                  :  Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / KONYA adresindeki Belediye Hizmet Binası 2. Kat Sevide Tavas Toplantı Salonunda başlayacaktır.

 

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER İHALE TARİH VE SAATLERİ


Ereğli Belediyesi

 

MADDE 4- İHALEYE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER:

İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacaktır. Müracaatların belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne ihale günü en geç saat:12.30’a kadar yapılması gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.


A) Açık İhale

a) Başvuru Dilekçesi.

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

e) Yerleşim Yeri Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

g) Vekâleten Katılma Durumunda Vekâletname ve İmza Sirküleri. (Noter Onaylı)

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 150,00 TL dir.)

i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

j) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)

k) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri


B) Kapalı Teklif Usulü İhale

İç Zarf:

• Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf.

Dış Zarf:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden)

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 150,00 TL dir.)

i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)


MADDE 5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.


MADDE 6- Açık yapılacak ihalelerin yapılamaması halinde 19.12.2017 tarihinde Salı günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatlerde 2.defa ihale edilecektir.


MADDE 7- Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir. İhale evrakları ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.